Umowa publicznoprawna – niewykorzystana szansa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Pawłowski, Sławomir
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Umowa publicznoprawna (umowa administracyjna) jest jedną z tych form prawnych działania administracji publicznej, której potencjał w Polsce wciąż pozostaje niewykorzystany. Występuje tylko jako rozwiązanie szczególne, brak natomiast rozwiązania o charakterze systemowym, stanowiącego generalną podstawę do ich zawierania. Tymczasem w większości krajów europejskich jest ona trwałym elementem systemu prawnego, zazwyczaj ogólnej procedury administracyjnej. W Polsce mimo podjętych kilku prób jej uregulowania ostatecznie nie zakończyły się one powodzeniem. Stąd ciągle nie może ona stanowić alternatywy dla klasycznej formy działania administracji publicznej – aktu administracyjnego. W konsekwencji wielu umów zawieranych przez administrację traktowanych jest jako cywilnoprawne. Często jest to czynione pomimo braku charakterystycznej dla prawa prywatnego swobody kontraktowania.
A public-law contract (administrative agreement) is one of those legal forms of activity of public administration, the potential of which in Poland still remains unused. It appears only as a special solution, but there is no systemic solution constituting the general basis for their conclusion. Meanwhile, in most European countries it is a permanent element of the legal system, usually in a general administrative procedure. In Poland, despite several attempts to regulate it, they were ultimately unsuccessful. Hence, it still cannot be an alternative to the classic form of public administration – an administrative act. As a consequence, many contracts concluded by the administration are treated as civil law. This is often done despite the lack of the freedom of contract characteristic of private law.
Opis
Słowa kluczowe
umowa publicznoprawna , umowa administracyjna , prawne formy działania administracji , stosunek administracyjnoprawny , formy konsensualne w prawie administracyjnym , public law contract , administrative agreement , legal forms of administration , administrative-legal relationship , consensual forms in administrative law
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 320–332