Ochrona karna praw pacjenta

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Jacek, Anna
Ożóg, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Podstawą odpowiedzialności karnej personelu medycznego są przepisy Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. Odpowiedzialność ta obejmuje czyny skierowane przeciwko dobrom szczególnie chronionym jak życie lub zdrowie człowieka. Konsekwencjami naruszenia tych dóbr mogą być kary grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. W artykule została omówiona problematyka związana ze wskazaniem i opisaniem instrumentów ochrony praw pacjenta na gruncie prawa karnego.
Provisions of the penal code are a base of the criminal liability of the medical staff from 6 June 1997. This responsibility includes acts directed against goods as particularly protected as the life or the health of the man. Penalties can be consequences of breaking into these goods: of the fine, the restriction or the imprisonment. The article included issues associated with pointing and describing instruments of the protection of patient's rights and based on the criminal law.
Opis
Słowa kluczowe
odpowiedzialność karna , kodeks karny , przestępstwo , criminal liability , the penal code , the crime
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 19/2016, s. 50–64