Ocena użyteczności pisma Braille’a w kontekscie poprawy dostępności informacji, zapewnienia bezpieczeństwa i zaspokojenia potrzeb komunikacyj- nych konsumentów z dysfunkcją wzroku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Trojnar, Kamil
Tereszkiewicz, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Problem dysfunkcji wzroku w Polsce dotyczy blisko 2 mln osób, dla których jednym z głównych narzędzi komunikacji jest alfabet Braille’a. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych oraz Konstytucja RP gwarantują prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Celem artykułu była ocena użyteczności alfabetu Braille’a ze szczególnym uwzględnieniem druku informacji na opakowaniach produktów spożywczych mających zapewnić bezpieczeństwo konsumentów. Badania ankietowe przeprowadzono wśród osób z dysfunkcją wzroku zamieszkujących Rzeszów i powiat rzeszowski. Badania wykazały, że napisy alfabetem Braille’a w przestrzeni publicznej są niewystarczające, a stosowanie tego typu napisów na opakowaniach produktów umożliwiłoby wygodne, bezpieczne i niezależne korzystanie z produktów spożywczych oraz ułatwiło funkcjonowanie i samodzielne zaopatrywanie się.
The problem of sight dysfunction in Poland affects nearly 2 million people, for whom Braille alphabet serves as one of the main communication tools. The Disability Card and the Constitution of the Republic of Poland guarantee the right to an independent, self-reliant, and active life. The aim of the article was to evaluate the usefulness of the Braille alphabet, with a particular consideration on printing information on food packaging to ensure consumer safety. Survey research was conducted among individuals with sight dysfunction residing in Rzeszów and the Rzeszów district. The research demonstrated that Braille signage in public spaces is insufficient, and that the use of Braille would enable convenient, safe, and independent use of food products, as well as facilitate functioning and self-supply.
Opis
Słowa kluczowe
dysfunkcja wzroku , alfabet Braille’a , opakowania produktów , jakość życia , bezpieczeństwo konsumentów , visual impairment , Braille alphabet , product packaging , quality of life , consumer safety
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(21)/2023, s. 232-244