Fauna biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w uprawach rzepaku ozimego (Brassica napus L.) południowo-wschodniej Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Olbrycht, Tomasz
Kucharska-Świerszcz, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
W publikacji przedstawiono pierwsze informacje na temat chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) zasiedlających uprawy rzepaku ozimego w południowo-wschodniej Polsce. W efekcie obserwacji przeprowadzonych w latach 2009-2010 zebrano 2943 chrząszcze należące do 36 gatunków. Badane stanowiska okazały się zróżnicowane pod względem liczby zebranych biegaczowatych, jednak na wszystkich dominowały małe zoofagi. Osiem gatunków: Loricera pilicornis, Anisodactylus binotatus, Harpalus rufipes, Poecilus cupreus, Poecilus versicolor, Pterostichus melanarius, Anchomenus dorsalis i Chlaenius nitidulus odnotowano na wszystkich badanych polach. Duże zoofagi i gatunki charakterystyczne dla terenów leśnych liczniej wystąpiły na stanowiskach sąsiadujących z zadrzewieniami śródpolnymi i lasem.
The publication presents the first information of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) inhabiting winter rape crops in south-eastern Poland. As a result of observations in 2009 and 2010, 2943 beetles belonging to 36 species were collected. The researched sites were diversified in terms of the number of caught beetles, however, small zoophags dominated on all of them. Eight species: Loricera pilicornis, Anisodactylus binotatus, Harpalus rufipes, Poecilus cupreus, Poecilus versicolor, Pterostichus melanarius, Anchomenus dorsalis, Chlaenius nitidulus were recorded in all studied fields. Large zoophages and species characteristic of forest areas occurred more frequently in the fields adjacent to woodlands and forests.
Opis
Słowa kluczowe
rzepak ozimy , uprawy energetyczne , organizmy pożyteczne , Carabidae , winter oilseed rape , energy crops , beneficial organisms
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 2 (2018), s. 117–124