Polityka zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Wybrane zagadnienia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Skóra, Michał
Wicherek, Damian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niepełnosprawność jest ważnym problemem występującym w każdym społeczeństwie. Osoby z niepełnosprawnościami należą do kategorii osób o dużym ryzyku wykluczenia społecznego, w tym również na rynku pracy. W pierwszej części artykułu autorzy wyjaśnili znaczenie pojęcia „osoba niepełnosprawna”. W kolejnych częściach omówione zostały podstawy prawne wolności wyboru pracy w Konstytucji RP oraz regulacjach Międzynarodowej Organizacji Pracy i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponadto zwięźle przybliżono możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym i chronionym rynku pracy. Autorzy zwrócili również uwagę na możliwość wykorzystania nowych form zatrudnienia w kontekście aktywizacji tej grupy społecznej.
Disability is an important issue found in every society. People with disabilities belong to a category of people at high risk of social exclusion, including on the labour market. In the first part of the article, the authors explain the meaning of the term 'person with a disability'. The following parts discuss the legal basis for the freedom to choose work in the Constitution of the Republic of Poland and the regulations of the International Labour Organisation and the United Nations. In addition, employment opportunities for persons with disabilities on the open and sheltered labour market will be briefly introduced. The authors also draw attention to the possibility of using new forms of employment in the context of activating this social group.
Opis
Słowa kluczowe
osoba niepełnosprawna , prawa człowieka , polityka zatrudnienia , rynek pracy , person with disabilities , human rights , employment policy , labour market
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(20)/2022, s. 307–318