Jakość usług oferowanych przez sanatoria

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Wyszkowska, Zofia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Priorytetem działalności placówek służby zdrowia jest wysoka jakość świadczonych usług. Celem badania była ocena usług zdrowotnych świadczonych w sanatoriach, zatem w artykule przedstawiono cechy usług zdrowotnych, ideę świadczonych usług zdrowotnych w sanatoriach oraz wyniki badań dotyczące oceny jakości świadczonych usług w sanatoriach. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny przeprowadzony za pomocą kwestionariusza ankiety, który utworzono na podstawie analizy narzędzi do oceny jakości usług oferowanych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. W celu zgromadzenia informacji pozwalających na dokonanie oceny jakości świadczonych usług w sanatoriach skorzystano z dwóch kwestionariuszy ankiety. Jeden z nich skierowano do kuracjuszy, którzy przebywali w sanatorium na turnusach leczniczych, drugi do mieszkańców miasta korzystających z zabiegów leczniczych w obiekcie sanatorium. W analizie uwzględniono 280 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy ankiety przez kuracjuszy oraz 72 kwestionariusze ankiety poprawnie wypełnione przez mieszkańców miasta. Uzyskane informacje pozwoliły na ocenę warunków bytowych, ocenę personelu, oczekiwań klientów dotyczących usług zdrowotnych i usług uzupełniających pobyt w sanatorium. Opinie uzyskano z trzech sanatoriów zlokalizowanych w Inowrocławiu. Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzono, że jakość usług świadczonych w sanatoriach jest w opiniach kuracjuszy na zadowalającym poziomie. Respondenci wysoko ocenili warunki bytowe oraz pracę personelu technicznego i medycznego. Nieliczna grupa respondentów mniej usatysfakcjonowana jest ważnym sygnałem dla kierownictwa placówek skłaniającym do podjęcia działań związanych z podwyższeniem jakości świadczonych usług pozwalających na uzyskiwanie wyższych ocen w przyszłości.
High quality of services rendered is a priority of health care entities. The purpose of the research was to evaluate health services produced in sanatoriums, thus, the issues discussed in this paper included characteristics of health services; concepts of health services produced in sanatoriums; as well as the results of research concerned with quality of care in sanatoriums. The method used for data collection was questionnaire survey which was built with tools allowing to evaluate quality of services in public and private health care entities. For the purpose of collecting data necessary to evaluate quality of services produced, two questionnaires were used. One of them was addressed to patients who stood in the sanatoriums, while the other was addressed to residents of town where sanatorium was located and who used sanatorium services. 280 questionnaires properly filled by sanatorium patients and 72 questionnaires properly filled by town residents using sanatorium services were included in the analysis. The data collected allowed for evaluation of living conditions, opinions about personnel, clients' expectations related to health services and supplementary services during stay in sanatorium. The data was collected in three sanatoriums in Inowrocław. Based on the survey conducted it was concluded that the sanatorium patients perceived quality of services as satisfactory. Respondents gave high rates for living conditions as well as medical and technical personnel's work. A small group of respondents that were less satisfied with services is an important sign for management of the entities that should encourage them to take actions toward increasing quality of services allowing to obtain higher rates in the future.
Opis
Słowa kluczowe
jakość usługi , usługa zdrowotna , sanatorium , quality of service , health care service
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 48(4)/2016, s. 256–264