Motywy i źródła finansowania pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach przyrodniczo cennych i poza nimi

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Grzebyk, Bogumiła
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach, gdzie oprócz barier, które napotyka każda jednostka gospodarcza działająca w warunkach gospodarki rynkowej, występują dodatkowe obostrzenia wynikające z lokalizacji na obszarach chronionych, jest trudnym wyzwaniem. Dlatego cenne wydaje się porównywanie przedsiębiorczości na obszarach przyrodniczo cennych i poza nimi. Celem głównym opracowania jest porównanie motywów i źródeł finansowania przedsiębiorstw małej skali funkcjonujących w województwach: podkarpackim i świętokrzyskim, w gminach objętych systemem obszarów chronionych i gminach na terenie, których takie obszary nie występują. Dużo uwagi poświęcono również charakterystyce właścicieli badanych przedsiębiorstw, jak również przesłankom, którymi kierowali się przy zakładaniu własnego biznesu. Podstawowy materiał empiryczny stanowiły wyniki badań jakościowych przeprowadzonych wśród 234 właścicieli podmiotów gospodarczych.
Running a business activity under conditions in which, apart from common barriers encountered by any business unit operating in the market economy, there are additional restrictions resulting from being situated within areas of natural value, is a hard challenge. For this reason it seems notable to compare entrepreneurship in such areas of natural value and beyond them. The main objective of the present study is to assess the motives and sources of financing lowscale enterprises operating in the provinces of podkarpackie and swietokrzyskie, in communities included in the system of protected areas, and communities where such areas do not occur. Particular attention has also been paid to the characteristics of owners of enterprises under examination and premises which motivated them while establishing their business. Basic empirical material comprises results from quality research conducted among 234 owners of business units.
Opis
Słowa kluczowe
obszary prawnie chronione , pozarolnicza działalność gospodarcza , przedsiębiorca , motywy podjęcia działalności gospodarczej , legally protected areas , non-agricultural economic activity , entrepreneur , motives starting a business activity
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 48(4)/2016, s. 312–324