Вплив римського права на правову систему Держави-Міста Ватикан

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Hutiw, Bohdan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule naukowym autor ustalił, że prywatne prawo rzymskie miało wpływ na wszystkie systemy prawne, w szczególności na system prawny Państwa Watykańskiego. Autor podkreślił proces kształtowania prawa kanonicznego jako podstawowego źródła systemu prawnego Państwa Watykańskiego. W szczególności ustalono, że prawo rzymskie miało niepodważalny wpływ na rozwój prawa kanonicznego, na jego strukturę i treść, o czym świadczy kilka jego kodyfikacji. Ponadto w pracy analizowany jest proces rozwoju prawa rzymskiego, tworzenie jego nowych zbiorów, grup zbiorów i kodyfikacji oraz ich wpływ na powstanie i rozwój Państwa Kościelnego. Omówiono także źródła takie jak: Kodeks Teodozjański, grupę zbiorów Justyniana, Dekret Gracjana itd.
The author of the research paper established that Roman Private Law had effect on all legal families and systems, in particular, the legal system of the Vatican City State. The process of Canon Law formation as the main source of a legal system of the Vatican City State was highlighted. Particularly, it was established that Roman Law had direct influence on development of the Canon Law, its structure and content, which is evidenced by its several codifications. Also, Roman Law development process, creation of new compilations, abridgments and codifications of law as well as their influence on formation and development of the Vatican state is considered in the paper. In particular, the Codex Theodosianus, the Corpus Juris Civilis, the Decretum Gratiani, etc. were worked out.
Opis
Słowa kluczowe
Państwo Watykańskie , system prawa , Kodeks Teodozjański , Dekret Gracjana , Kodeks prawa kanonicznego , the Vatican City State , legal family , the Codex Theodosianus , the Decretum Gratiani , Code of Canon Law
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 26/2019, s. 50–61