Erbschaft- und Schenkungsteuer in Polen und in Deutschland. Konstruktionselemente der Steuer: Steuerpflichtiger, Steuergegenstand, unbeschränkte und beschränkte Steuerpflicht, Erbschaft- und Schenkungsteuer bei Nacherbfolge. Erster Teil

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Babiarz, Stefan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Z porównania elementów konstrukcyjnych struktury podatku, ustaw o podatku od spadków i darowizn polskiej i niemieckiej można wyprowadzić następujące wnioski: – nie ma w nich istotnych różnic w zakresie konstrukcji podatnika i przedmiotu opodatkowania (a istniejące są związane z odmiennymi rozwiązaniami cywilnoprawnymi – darowizna na wypadek śmierci, umowa o spadek), – różnica występuje w opodatkowaniu sukcesji następczej, nieprzewidzianej w polskim prawie cywilnym, a także w opodatkowaniu zapisu windykacyjnego nieznanego w prawie niemieckim, – różnie ukształtowany jest moment powstania obowiązku podatkowego, gdyż w niemieckiej ustawie opodatkowuje się już przychód należny (zachowek), Jednak ustawa niemiecka zawiera mniej korzystne dla podatników rozwiązania w zakresie np. podmiotu i przedmiotu opodatkowania. Stąd jest uznawana za restrykcyjną dla podatników.
The following conclusions can be drawn from a comparison of the structural elements of the tax structure in the Polish and German Acts on the tax on inheritance and donations: – there are no significant differences in the design of the taxpayer and the object of taxation (and the existing ones are related to different civil law solutions – donation in case of death, agreement as to succession), – the difference is in the taxation of subsequent succession, not provided for in the Polish civil law, and in the taxation of specific bequest, unknown in the German law, – the tax point is determined differently, as the German Act already taxes the due revenue (legitim), However, the German Act provides less favourable solutions for taxpayers in terms of e.g. the subject and object of taxation. It is, therefore, considered to be restrictive for taxpayers.
Opis
Słowa kluczowe
prawo niemieckie , prawo polskie , opodatkowanie , podatek od spadków i darowizn , German law , Polish law , taxation , tax on inheritance
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 30/2020, s. 13–29