Wpływ rehabilitacji uzdrowiskowej na natężenie bólu i zakresy ruchomości stawu biodrowego u osób z koksartrozą

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Trybulec, Bartosz
Wyszyńska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ze względu na wydłużanie się średniej długości życia polskiego społeczeństwa zauważa się rosnącą podatność na choroby zwyrodnieniowe, zarówno pierwotne jak i wtórne, dużych stawów kończyn dolnych. Jedną z powszechnie stosowanych metod leczniczych jest rehabilitacja uzdrowiskowa uwzględniająca skojarzone działanie rożnych metod fizjoterapeutycznych. Celem pracy była ocena wpływu rehabilitacji uzdrowiskowej na natężenie bólu i zmianę zakresów ruchomości w stawie biodrowym w zależności od wieku i płci badanych. Materiał badawczy stanowiła grupa 50 osób (34 kobiety i 16 mężczyzn) badanych przed rozpoczęciem rehabilitacji i 3 tygodnie po jej zakończeniu. W badaniach zastosowano kwestionariusz własnej konstrukcji zawierający: podmiotową ankietę, skalę VAS, kwestionariusz WOMAC i formularz pomiarów w systemie SFTR. Postępowanie fizjoterapeutyczne podczas turnusu rehabilitacyjnego obejmowało skojarzone: kinezyterapię, fizykoterapię, balneoterapię oraz profilaktykę. Uzyskane dane poddano następnie analizie statystycznej z użyciem testów nieparametrycznych. Wyniki uzyskane w przeprowadzonych badaniach wykazały istotne statystycznie różnice w zakresie natężenia bólu, występujących ograniczeń ruchu w stawie biodrowym oraz trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym.
Introduction: Due to increase of the average lifespan of Polish society there is a high susceptibility to primary and secondary degenerative diseases of the large joints of the lower limbs. One of widely used therapeutic methods is health resort rehabilitation that includes various physiotherapeutic methods. Aim: The aim of the study was to evaluate an effect of health resort rehabilitation on pain intensity and change the ranges of motion in the hip joint in coxarthrosis depending on age and sex of examined persons. Material and method: The research material consisted of a group of 50 patients (34 women and 16 men) examined before the start of rehabilitation and three weeks after its completion. The study used a questionnaire of our own design, comprising subjective questionnaire, VAS scale, WOMAC questionnaire and measurement form in SFTR system. Physiotherapy proceedings included: kinesitherapy, physiotherapy, balneotherapy and prophylaxis. Afterwards obtained results underwent statistical analysis using nonparametric tests. Results: The results of the studies showed statistically significant differences in pain intensity, occurring restrictions of movement in the hip joint and the difficulties in the functioning of physical and mental health.
Opis
Słowa kluczowe
koksartroza , rehabilitacja uzdrowiskowa , ból , zakres ruchomości , coxarthrosis , health resort rehabilitation , pain , range of motion
Cytowanie
Andrzej Kwolek, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie T. 13, z. 2 (2015), s. 128-141