Wpływ nauki polityki administracyjnej na prawo administracyjne i administrację publiczną

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kłosowska-Lasek, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nauka o polityce administracyjnej, o której wspomina się w klasycznej triadzie nauk administracyjnych, była i nadal jest traktowana marginalnie. Z jednej strony nauka ta jest nierozerwalnie związana z nauką administracyjną, ale jednocześnie powinna stanowić podstawę zarówno dla nauki prawa administracyjnego, jak i pośrednio dla właściwej regulacji działań organów administracji publicznej lub dotyczących administracji publicznej. To z kolei wskazuje, jak ważna powinna być nauka o polityce administracyjnej zarówno dla jednostek administracyjnych stosujących prawo, jak i jednostek tworzących prawo. Celem artykułu jest próba ukazania roli, jaką powinna odgrywać nauka o polityce administracyjnej w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w odniesieniu do tworzenia prawa administracyjnego i funkcjonowania administracji publicznej.
The science of administrative policy, which is mentioned in the classical triad of administrative sciences, was and still is treated marginally. On the one hand, this science is inseparably connected with administrative science, but at the same time it should be the basis for both the science of administrative law and, indirectly, for proper regulation of activities undertaken by public administration bodies or concerning public administration. This in turn indicates how important administrative policy science should be for both administrative entities applying the law and entities constituting the law. The aim of the paper will be an attempt to show the role that the science of administrative policy should play today, especially in relation to the drafting of administrative law and the functioning of public administration.
Opis
Słowa kluczowe
nauka o polityce administracyjnej , triada nauk administracyjnych , prawo administracyjne , administracja , nauka o administracji , administrative policy science , triad of administrative sciences , administrative law , administration , administration , administration science
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 26/2019, s. 227–240