Tax-based forms of state aid in Poland as compared to other EU states

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Spychała, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The paper presents the structure of state aid in Poland as compared with other EU member states, with an emphasis on tax instruments. Tax preferences are a significant form of state aid in Poland, and their importance in the structure of state aid provided differs across the EU states. The added value of the paper is to provide current knowledge concerning the sources of tax-based forms of state aid. The theoretical aspects of state aid are discussed and the tax-based forms of state aid in Poland presented. The empirical research was based on the following research methods: descriptive analysis, quantitative analysis and comparative analysis. The statistical data has been drawn from the Consumer Protection Offices on state aid granted to Poland, the latter data being transferred to the European Commission and forming the basis for the EU papers for the State Aid Scoreboard available in the Eurostat database. Tax preferences are a significant form of state aid granted in Poland, as they constitute the second most important (after grants) form of state aid, in terms of their financial value. The importance of state aid in the form of tax-based instruments differs across the EU states. In most of them tax preferences are the second most important, in terms of financial value, form of state aid. However, their share within the structure of the aid is to a large extent varied. The subject matter of state aid, including particularly its tax-based forms, seems to be especially intriguing as well as significant in contemporary tax studies.
W niniejszym opracowaniu została przedstawiona struktura pomocy publicznej w Polsce w porównaniu z pozostałymi państwami Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów podatkowych. Preferencje podatkowe są istotną formą pomocy publicznej w Polsce, a ich znaczenie w strukturze udzielanej pomocy różni się w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Zasadniczą wartością artykułu jest dostarczenie aktualnej wiedzy na temat źródeł podatkowych form pomocy publicznej. W niniejszym opracowaniu najpierw omówiono teoretyczne aspekty pomocy publicznej, a następnie przedstawiono podatkowe formy pomocy publicznej w Polsce. W dalszej części przeprowadzono badania empiryczne. W opracowaniu zastosowano następujące metody badawcze: analizę opisową, ilościową oraz porównawczą. Dane statystyczne zaczerpnięto z raportów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat pomocy publicznej udzielonej w Polsce, które są przekazywane do Komisji Europejskiej i stanowią podstawę unijnych opracowań pt. State Aid Scoreboard dostępnych w bazie danych Eurostat. Preferencje podatkowe stanowią istotną formę pomocy publicznej udzielanej w Polsce, gdyż są drugą (po dotacjach) postacią pomocy publicznej, biorąc pod uwagę jej wartość. Znaczenie pomocy publicznej w postaci instrumentów podatkowych różni się w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. W większości z nich preferencje podatkowe są drugą co do wartości formą przyznawanej pomocy publicznej, jednak ich udział w strukturze udzielonej pomocy jest mocno zróżnicowany. Problematyka pomocy publicznej, w tym w szczególności jej podatkowych form, wydaje się być niezwykle intrygująca oraz ważna we współczesnej nauce finansów.
Opis
Słowa kluczowe
state aid , tax preferences , special economic zones , European Union , pomoc publiczna , preferencje podatkowe , specjalne strefy ekonomiczne , Unia Europejska
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 67(3)/2021, s. 30–42