Mediator and their role in collective disputes

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Kowalczyk, Aneta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Mediation, as a way of resolving disputes, including collective disputes, is associated with relatively small regulatory interference by the legislator, which is reflected by one of its features, i.e. a lack of formal constraints. Therefore, the question arises about the mediator’s role in resolving collective disputes. Undoubtedly, they must guarantee to be impartial, however, it should be remembered that parties to a collective dispute are its hosts. Hence, it seems that the importance of an appropriate mediation technique cannot be overstated and it can be concluded that it will have a decisive impact on the successful completion of mediation. Therefore, the mediator’s role is primarily to help the parties communicate so that the conflict does not escalate during the mediation process.
Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów, w tym sporów zbiorowych, wiąże się ze stosunkowo małą ingerencją ustawodawcy w jej doregulowanie, co jest odzwierciedleniem jednej z jej cech w postaci odformalizowania. Pojawia się w związku z tym pytanie o rolę mediatora w rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Bez wątpienia musi on być gwarantem bezstronności, należy jednak pamiętać, że w przypadku sporu zbiorowego strony są jego gospodarzami. Wydaje się zatem, że nie można przeceniać zastosowania odpowiedniej techniki mediacyjnej i wnioskować, że będzie ona miała decydujący wpływ na zakończenie mediacji powodzeniem. Rolą mediatora jest zatem przede wszystkim pomoc w komunikowaniu się stronom w taki sposób, aby nie doszło do eskalacji konfliktu w czasie trwania procesu mediacji.
Opis
Słowa kluczowe
peace , conciliation , mediation , dispute , conflict , pokojowy , pojednanie , mediacja , spór , konflikt
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 31/2020, s. 120–129