Standard wykonywania zawodu położnej w stanach nagłych w neonatologii – ocena obowiązującego stanu prawnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Jacek, Anna
Zych, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu było przeprowadzenie analizy i oceny standardu wykonywania zawodu położnej w aspekcie zaistnienia „stanu nagłego” w opiece neonatologicznej. Ze względu na formalnoprawny charakter opracowania podstawową metodą badawczą była metoda dogmatyczna. Artykuł zawiera rozważania co do standardu wykonywania zawodu położnej w stanach nagłych w neonatologii w odniesieniu do aktów prawnych oraz wytycznych co do postępowania położnej w opiece neonatologicznej. W podsumowaniu podkreślono znaczenie standardu w pracy położnej, odnosząc się do zdrowia i życia pacjenta, które są jednymi z podstawowych wartości człowieka.
The aim of the paper was to analyse and evaluate the standard of practicing the profession of a midwife in terms of emergency in neonatal care. Due to the formal and legal nature of the work, the dogmatic method was the basic research method. The article contains considerations on the standard of performing the profession of midwife in neonatal emergency in relation to legal acts and guidelines for the conduct of a midwife in neonatal care. Concluding, the importance of the standard in midwife’s work was emphasized, referring to the health and life of a patient, which are one of the fundamental human values.
Opis
Słowa kluczowe
położna , stan nagły , opieka neonatologiczna , prawo , midwife , emergency state , neonatal care , law
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 102–116