Kształtowanie się notariatu na ziemiach polskich od X do XVIII wieku. Zarys problematyki historycznej i prawnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Chłopecki, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono sposób kształtowania się instytucji notariatu i pozycji notariusza na ziemiach polskich od X do XVIII w. Przedstawiony w opracowaniu zarys problematyki historycznej i prawnej wskazuje na rozwój tej instytucji w omawianym okresie oraz na jej dwutorowość – rozwój notariatu kościelnego oraz prywatnego. Rozwiązania wprowadzone w notariacie na ziemiach polskich opierały się również na nowoczesnych rozwiązaniach włoskich, francuskich czy niemieckich, co bez wątpienia było jednym z powodów sięgania do nich po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
The article presents the shaping of the notary institution and the position of a notary in the Polish territory from the 10th to the 18th century. The outline of the historical and legal issues presented in this article indicates the development of this institution in the period under discussion and its duality – development of church and private notaries. The solutions introduced in the notary institution in the Polish territory were also based on modern solutions from Italy, France or Germany, which undoubtedly was one of the reasons for applying them after regaining Independence by Poland.
Opis
Słowa kluczowe
prawo , notariat , ustawa , akt notarialny , konstytucja , prawo kościelne , prawnicy , law , notary , act , notarial deed , constitution , church law , lawyers
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 21/2017, s. 31–47