Regiony i obszary wiejskie wobec globalizacji – przemiany kulturowe i wyzwania edukacyjne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Szmyd, Kazimierz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tekst jest próbą przybliżenia problematyki obszarów wiejskich i ich specyficznego charakteru w dobie współczesnego postmodernizmu i globalizacji. Nakreślono w nim swoiste ramy rozwoju współczesnej wsi, podkreślając jednocześnie rolę, jaką powinny odgrywać w niej tradycyjne wartości, oparte na instytucji szkolnej, gdzie dominują lokalne, wspólnotowe więzi międzyludzkie, w których szeroko rozumiany czynnik interpersonalny odgrywać powinien zasadnicze znaczenie.
The following text attempts to approach the problems of rural areas and their specific nature in the modern era of postmodernism and globalization. It outlines a framework for the development of contemporary rural areas and underlines the role of its traditional values that are based on the institution of school, which is dominated by local interpersonal relationships in which the broadly understood interpersonal factor should be an essence.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja , kultura , postmodernizm , globalizacja , cywilizacja , education , culture , postmodernism , globalization , civilization
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 56–68