Analysis of Socio-Economic Impacts of Unemployment on the Population of Slovakia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Burdová, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Article focus deals with the issue of unemployment as a social – economical problem of the society. It refers to efforts of the government to create such opportunities to help unemployed people join the labor market and to start working process. The thesis specifies different tools and activities of employment and labor market policies, which are designed to mitigate and/or prevent adverse impact of unemployment on person’s life.
W artykule skoncentrowano się na kwestii bezrobocia jako problemie społeczno-gospodarczym. Odniesiono się do wysiłków rządu na rzecz stworzenia możliwości pomocy osobom bezrobotnym w wejściu na rynek pracy i rozpoczęciu pracy. Opracowanie określa różne narzędzia i działania polityki zatrudnienia i rynku pracy, które mają na celu łagodzenie i/lub zapobieganie niekorzystnemu wpływowi bezrobocia na życie człowieka.
Opis
Słowa kluczowe
unemployment , social consequences of unemployment , psychological consequences of unemployment , mental health and unemployment , bezrobocie , społeczne konsekwencje bezrobocia , psychologiczne konsekwencje bezrobocia , zdrowie psychiczne i bezrobocie
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 26/2019, s. 189–198