Udział biegłego w przesłuchaniu świadka w postępowaniu cywilnym – wybrane problemy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Derlatka, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw doszło do szeregu istotnych zmian w zakresie przeprowadzania dowodów w postępowaniu cywilnym. W niniejszym opracowaniu dokonano przedstawienia oraz oceny skutków wprowadzenia przepisu art. 272 1 k.p.c. Zgodnie z jego brzmieniem jeżeli sąd poweźmie wątpliwość co do zdolności spostrzegania lub komunikowania spostrzeżeń przez świadka, może zarządzić przesłuchanie go z udziałem biegłego lekarza lub psychologa, a świadek nie może się temu sprzeciwić. Przepis bazuje na dotychczasowej regulacji art. 192 § 2 k.p.k. Po wejściu w życie nowelizacji pojawia się szereg problemów dotyczących relacji art. 272 1 k.p.c. wobec innych nowych rozwiązań procesowych, takich jak pominięcie dowodu czy powtórzenie postępowania dowodowego.
In the light of the Act of 4 July 2019 about the amendment of the Act – Code of Civil Procedure and some other acts, many changes are introduced in the regulations on evidence in civil proceedings. The analysis focuses on presentation and assessment of the effects of changes contained in the Art. 272 1 of the Code of Civil Procedure. This provision provides for the introduction of participation of an expert in the hearing of a witness in civil proceedings. If there is doubt as to the ability to observe or recollect observations of a witness, the court may decide that the witness will testify with the attendance of an expert physician or psychologist, and the witness cannot oppose this. The provision is based on the current regulation of Art. 192 § 2 of the Code of Criminal Procedure. After the amendment enters into force, many problems arise regarding art. 272 1 of the Code of Civil Procedure and the other new procedural solutions, such as omission of evidence or repetition of evidence proceedings.
Opis
Słowa kluczowe
postępowanie dowodowe , biegły , świadek , pominięcie dowodu , powtórzenie postępowania dowodowego , evidence proceedings , expert , witness , omission of evidence , repetition of evidence proceedings
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 41–57