Zapewnienie bezpieczeństwa w sporcie w odniesieniu do wybranych zadań oraz statusu prawnego polskiej agencji antydopingowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Masłowski, Patryk
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zapewnienie bezpieczeństwa w sporcie to jeden z najważniejszych aspektów wpływających na ogólnospołeczny pozytywny odbiór tej istotnej sfery życia codziennego. Pod pojęciem wspomnianego bezpieczeństwa należy rozumieć zapobieganie możliwości powstania jakiegokolwiek zagrożenia w stosunku do kibiców jako uczestników np. masowych imprez sportowych, jak i sportowców, którzy poprzez stosowanie niedozwolonego dopingu w sporcie nie tylko dopuszczają się oszustwa i jednocześnie łamania fundamentalnej dla sportu zasady fair play, ale też narażają się na utratę zdrowia, a nawet życia w związku z ryzykiem, jakie z punktu widzenia medycznego może nieść stosowanie nielegalnego dopingu. Na podstawie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, która weszła w życie w 2017 r., głównym podmiotem odpowiedzialnym za walkę z tym negatywnym zjawiskiem stała się Polska Agencja Antydopingowa (POLADA), której struktura organizacyjna oraz uprawnienia odpowiadają ogólnoświatowym standardom, jakie poprzez swoją skuteczną działalność wykształciła Światowa Agencja Antydopingowa (WADA). W niniejszym artykule omówiono wybrane aspekty dotyczące problematyki dopingu w sporcie, a także status prawny oraz zadania POLADA.
Ensuring safety in sport is one of the most important aspects influencing the general social positive perception of this sphere of everyday life. The term of the aforementioned safety should be understood as preventing the possibility of any risk arising in relation to fans as participants of e.g. mass sports events and athletes who, by using illegal doping in sport, not only commit fraud and at the same time violate the principle of fair play, which is fundamental to sport, as well as risk the loss of health and even life due to the medical risk of illegal doping. On the basis of the Act on Combating Doping in Sport, which entered into force in 2017, the Polish Anti-Doping Agency (POLADA) has become the main entity responsible for combating this negative phenomenon, whose organizational structure and powers correspond to the global standards that have been developed by the World Anti-Doping Agency through its effective activities. Anti-Doping Agency (WADA). This article discusses selected aspects of doping in sport, as well as the legal status and tasks of the Polish Anti-Doping Agency.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo w sporcie , antydoping , POLADA , sport , safety in sport , anti-doping
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 259–267