Zarządzanie wiedzą i potencjał społeczny organizacji w kontekście jej rozwoju

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Lelek, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ludzie stanowią nieodłączny oraz niezastąpiony element każdego przedsiębiorstwa. Jednak nie zawsze stwierdzenie to było takie oczywiste. Często sukces organizacji przypisywany był jedynie produktom, będącym wyrobami danego przedsiębiorstwa, a jego miernikiem były wyłącznie dane liczbowe obrazujące kondycję finansową organizacji. Ostatnie dziesięciolecia zmieniły pogląd na ten temat. Obecnie o sukcesie przedsiębiorstwa oraz jego rozwoju decydują nie tylko dane liczbowe, ale przede wszystkim ludzie. Kadry zarządzające zwracają coraz większą uwagę na kształcenie swoich pracowników, dbanie o ich kondycję psychofizyczną, czy przywiązanie do miejsca pracy. Takie podejście buduje wśród menadżerów przekonanie o konieczności zarządzania przedsiębiorstwem skoncentrowanym na pracownikach i ich rozwoju. W niniejszym artykule podjęto próbę pokazania teoretycznego wpływu, jaki ma zarządzanie wiedzą oraz potencjał społeczny organizacji na jej rozwój. W pierwszej kolejności autorka wskazała niektóre z dostępnych w literaturze przedmiotu definicji wiedzy oraz jej cech charakterystycznych. Następnie zostały przedstawione definicje zarządzania wiedzą wraz z korzyściami, które widoczne są dla przedsiębiorstwa stosującego tę koncepcję. Druga część artykułu dotyczy potencjału społecznego. Zostały w niej zawarte definicje tego pojęcia wraz z elementami, które o nim decydują. Autorka artykułu przytoczyła także działania systemowe, które podejmują przedsiębiorstwa skupiające się właśnie na swoim potencjale społecznym. Zostały wymienione oraz pokrótce opisane takie zagadnienia jak: organizacja ucząca się, zarządzanie kompetencjami pracowników, system komunikacji wewnętrznej, sieć organizacyjna, system telepracy (elastyczne zatrudnienie).
People are the inseparable and irreplaceable element of every company. However, this statement was not always so obvious. Success of the organization was often attributed only to its products and measure of this success was solely numerical data showing the financial condition of the enterprise. Last decades have changed view on this subject. At present, not only dry figures, but above all, people decide about the success of the company and its development. Managers pay more and more attention to the education of their employees, care for their psycho-physical condition or attachment to the workplace. Such an approach builds the belief among managers that it is necessary to manage a company focused on employees and their development. This article attempts to show the theoretical impact of knowledge management and social potential of organization on its development. First, the author pointed out some of the definitions of knowledge and its characteristics, available in the literature. Next, the definitions of knowledge management are presented along with the benefits that are visible to the company using this concept. The second part of the article concerns social potential. It contains definitions of this concept along with the elements that decide about it. The author of the article cited also systemic actions undertaken by enterprises focusing on their social potential. There were mentioned and briefly described such issues as: learning organization, management of employees’ competencies, internal communication system, organizational network, teleworking system (flexible employment).
Opis
Słowa kluczowe
zarządzanie wiedzą , potencjał społeczny , rozwój organizacji , knowledge management , social potential , development of the organization
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 54(2)/2018, s. 356–364