Rozważania na temat zrównoważonej gospodarki odpadami

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Kostecka, Joanna
Koc-Jurczyk, Justyna
Garczyńska, Mariola
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Gospodarka odpadami komunalnymi jest istotnym elementem zrównoważonego rozwoju. Obecność tych odpadów w środowisku może powodować szereg zagrożeń takich jak zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza i ekosystemu glebowego, stanowią one również siedlisko żerowania owadów, ptaków i gryzoni. Ulegają przemianom biochemicznym i mogą oddziaływać na środowisko poprzez produkty rozkładu: dwutlenek węgla, siarkowodór, aldehydy, kwasy organiczne, metan i inne związki. Mają więc wpływ na powstawanie efektu cieplarnianego, kwaśnych opadów i dziury ozonowej. Najlepszym sposobem na obniżenie oddziaływania odpadów na środowisko jest w pierwszej kolejności zapobieganie ich powstawaniu. Wiele przedmiotów, które wyrzucamy może być ponownie wykorzystanych, inne mogą być poddane recyklingowi. Ochrona żywych zasobów przyrody przed odpadami jest problemem nie tylko dla naukowców, ale również powinna być istotna dla organów administracyjnych i politycznych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, któremu powinno zacząć zależeć na retardacji tempa zanikania gatunków flory i fauny. W nowej perspektywie finansowej wdrażanej w latach 2014-2020, nacisk kładzie się na kwestie innowacyjności. Są one również istotne dla wdrażania retardacji negatywnego wpływu odpadów na szeroko rozumiane środowisko.
Municipal waste management is an important element of sustainable development. Presence of such waste in the environment poses numerous hazards, such as pollution of surface and ground waters, as well as air and soil ecosystems; moreover waste constitutes feeding grounds for insects, birds and rodents. Waste is subject to biochemical transformation and the environment may be affected by the products of decomposition such as: carbon dioxide, hydrogen sulphide, aldehydes, organic acids, methane and other compounds. Therefore, it contributes to greenhouse effect, acid rains and ozone depletion. Preventing production of waste is the most effective way to reduce its environmental effects. Many objects which we dispose of may in fact be reused, others may be recycled. Protection of living natural resources against waste is an important problem not only for scientists; its importance should also be recognized by administrative and political bodies, as well as members of the civil society which should initiate efforts aimed at retardation of the speed of flora and fauna species extinction. In the new financial framework for the period of 2014-2020 there is emphasis on innovations. These are also important for retardation of the negative effects of waste in the broadly understood environment.
Opis
Słowa kluczowe
zrównoważona gospodarka odpadami komunalnymi , gmina , retardacja , sustainable municipal waste management , municipality , retardation
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 20 (2016), s. 105–117