Advances in active and passive immunotherapy for Alzheimer’s disease – a short review

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Tabarkiewicz, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Choroby neurodegeneracyjne m.in. choroba Alzheimera (AD) dotykają rocznie miliony nowych pacjentów na całym świecie. Fakt ten spowodował intensywny rozwój terapii modyfikujących przebieg choroby i mogących mieć zastosowanie w AD. Dane przedkliniczne wykazały zaangażowanie układu immunologicznego w patogenezie choroby Alzheimera. Komórki mikrogleju, komórki prezentujące antygen np. komórki dendrytyczne oraz produkty aktywacji dopełniacza odgrywają aktywną rolę w neurodegeneracji. Z drugiej strony niektóre elementy układu odpornościowego mogą być wykorzystane do eliminacji złogów amyloidowych i innych nieprawidłowości związanych z AD. W związku z tym, metody pasywnej i aktywnej immunoterapii są jednym z najszybciej rozwijających się sposobów terapii choroby Alzheimera. Podawanie przeciwciał lub indukcja odpowiedzi immunologicznej przeciwko β-amyloidowi, α-synukleinie lub białku tau są intensywnie badane. Jest to związane z odkryciem, że białka te mogą być celem dla przeciwciał w przypadku ich ekspresji na błonie komórkowej lub w przestrzeni pozakomórkowej. Także stosowanie innych metod immunoterapii pasywnej (podawanie dożylnych immunoglobulin) i aktywnej (szczepionki na bazie DNA) jest związane z pozytywnymi efektami klinicznymi. Kolejne próby kliniczne prowadzą do rozwoju efektywnych i bezpiecznych metod immunoterapii choroby Alzheimera i innych chorób neurodegeneracyjnych.
Disease-modifying alternatives are intensively developed for the treatment of neurodegenerative disorders, a group of diseases that afflict millions of patients annually. The pre-clinical data shown involvement of immune system in the pathogenesis of Alzheimer’s disease (AD). Microglia cells, antigen presenting cells like dendritic cells and products of complement activation take an active part in neurodegeneration. On the other hand, some components of immune system could be used for elimination of amyloid plaques and another structural abnormalities associated with AD. Because of that, passive and active immunotherapies are one of the most developed approaches in therapy of AD. Vaccination against amyloid-ß, α-synuclein, or tau has been extensively explored, especially as the discovery that these proteins may propagate cell-to-cell and be accessible to antibodies when embedded into the plasma membrane or in the extracellular space. Also other methods of passive (intravenous immunoglobulins) and active (DNA based vaccines) are associated with positive clinical outcome. The clinical development of efficient and safe immunotherapies for Alzheimer ’s disease and other neurodegenerative disorders is a field in constant evolution.
Opis
Słowa kluczowe
choroba Alzheimera , immunoterapia aktywna , immunoterapia pasywna , Alzheimer’s disease , active immunotherapy , passive immunotherapy
Cytowanie
Andrzej Kwolek, Medical Review T. 14, z. 1 (2016), s. 93-96