Selected aspects of electronic administration. Comments on means of communication between parties to general administrative proceedings and public authorities

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Skóra, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This article is an attempt to present the essence of electronic communication between clients (other parties to the proceeding) and administrative authorities in general administrative proceedings. It also presents advancements in the modern technologies of the 20th and 21st century (such as telegram, telex, fax) and especially means of electronic communication, which took place in recent years in Poland. In its essence, electronic administration enables communication through strictly electronic means, eliminating the need for physical contact, as a result of which it is not necessary for parties to the proceeding and a body of public administration, to be present at the same time in the same place. Objectives of electronic administration are among the main factors allowing to overcome the problem of time and space in this modern organizational concept of state.
W artykule podjęto próbę przedstawienia istoty komunikacji elektronicznej między stroną (innymi uczestnikami ogólnego postępowania) a organem administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Zaprezentowano także rozwój nowoczesnych technologii XX i XXI w. (jak telegram, teleks, telefaks) i szczególnie środki komunikacji elektronicznej, które rozwinęły się w ostatnich latach w Polsce. Istotne cechą administracji elektronicznej jest zdolność do komunikowania się za pomocą środków stricte elektronicznych, eliminując potrzebę kontaktu fizycznego, co pozwala na możliwość braku jednoczesnej obecności uczestników postępowania, takich jak strona i organ administracji publicznej. Założenia administracji elektronicznej są głównym czynnikiem przyczyniającym się do pokonania problemu czasu i przestrzeni w nowoczesnej koncepcji organizacyjnej państwa.
Opis
Słowa kluczowe
electronic communication , electronic administration , means of electronic communication , administrative proceedings , IT data carrier , komunikacja elektroniczna , administracja elektroniczna , środki komunikacji elektronicznej , postępowanie administracyjne , informatyczny nośnik danych
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 176–189