Administrowanie czy rozwój – 20 lat doświadczeń finansowania polskiego samorządu terytorialnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Surówka, Krzysztof
Owsiak, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Reforma samorządu terytorialnego od strony organizacyjnej została zakończona. Niemniej jednak proces decentralizacji nie. Samorząd terytorialny jest podmiotem sektora finansów publicznych odpowiedzialnym za realizację ustalonych zadań publicznych obejmującym około 30% wszystkich zadań. Mając to na uwadze jednostki samorządu terytorialnego powinny być wyposażone w środki finansowe umożliwiające wykonywanie tych zadań. Zakres samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest jednak zróżnicowany, w zależności od przyjętej koncepcji jego funkcjonowania. Inaczej należy ukształtować system finansowania samorządu terytorialnego, jeżeli ma on zapewnić adekwatność dochodów do zakresu realizowanych zadań, a inaczej, jeżeli władza samorządowa ma ponosić odpowiedzialność za prowadzenie własnej polityki rozwoju. Nie sposób nie wskazać, że im większa samodzielność finansowa tym większe możliwości rozwoju. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy występuje zagrożenie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
The reform of local government from the organizational side has been completed. Nevertheless, the decentralization process is not. Local government units are entities of the public finance sector responsible for the implementation of established public tasks covering about 30% of all tasks. With this in mind, local government units should be provided with financial means to perform these tasks. The scope of financial autonomy of local government units is, however, diversified, depending on the adopted concept of its functioning. The system of financing local government units should be different if it is to ensure the adequacy of income to the scope of the tasks being performed, and otherwise if the local government authority is to bear responsibility for running its own development policy. It is impossible not to indicate that the more financial independence the more opportunities for development. The purpose of the article is to try to determine whether it is possible to talk about the risk of LGU financial independence.
Opis
Słowa kluczowe
samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego , dotacje celowe , zadłużenie JST , financial independence of local government units , targeted subsidies (specific grants) , indebtedness of local government units
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 56(4)/2018, s. 23–36