Czy wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się musi prowadzić do zwiększenia nierówności dochodowych? Przykład krajów Afryki Subsaharyjskiej z wykorzystaniem analizy skupień

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Witoń, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem związku pomiędzy nierównościami dochodowymi a wzrostem gospodarczym w krajach Afryki Subsaharyjskiej. W świetle hipotezy Kuznetsa kraje subsaharyjskie, jako kraje o niewysokim poziomie rozwoju, powinny charakteryzować się dodatnią zależnością nierówności i wzrostu gospodarczego, jednak analiza danych sugeruje istnienie różnych ścieżek rozwoju w badanych krajach. Celem artykułu jest identyfikacja grup krajów subsaharyjskich charakteryzujących się podobną zależnością pomiędzy wzrostem gospodarczym a poziomem nierówności dochodowych. Do badania wykorzystano dane odnoszące się do tempa wzrostu gospodarczego, współczynnika Gini oraz udziału dochodu posiadanego przez poszczególne decyle ludności w 38 krajach Afryki Subsaharyjskiej. Ramy czasowe badania, różne dla poszczególnych krajów ze względu na dostępność danych, zamykają się w okresie 1985–2013. Analiza skupień została przeprowadzona z użyciem dwóch metod: metody Warda i metody pojedynczych skupień, których wyniki zostały ze sobą porównane. Analiza korelacji pomiędzy wzrostem gospodarczym a nierównościami dochodowymi w badanych krajach nie wykazała istnienia silnego związku. Wyniki analizy skupień pokazują, że istnieje pośród krajów Afryki Subsaharyjskiej stosunkowo duże zróżnicowanie w zakresie zależności wzrostu gospodarczego i zmian poziomu nierówności dochodowych. Angola przy bardzo wysokim średnim wzroście PKB charakteryzowała się też szybkim tempem redukcji nierówności, ale inne kraje, pomimo niewiele niższego wzrostu PKB cechowały się wzrostem nierówności dochodowych. Nie została zaobserwowana zależność pomiędzy przynależnością do określonych skupień a zasobnością kraju w surowce naturalne, które często są wykorzystywane do tłumaczenia zróżnicowanych ścieżek rozwoju krajów subsaharyjskich.
The article pertains to the topic of the relation between the income inequalities and the economic growth in sub-Saharan Africa. According to the Kuznets's hypothesis, sub-Saharan countries, most of them being on the low stage of development, should be characterized by positive impact of growth on the income inequalities. However, data suggest that various development patterns exist in this region. The aim of the paper is to identify groups of sub-Saharan countries where the relation between growth and inequalities is similar. The analysis was based on data concerning the economic growth, Gini coefficient and the share of income held by the richest and poorest 10% of the population in 38 sub-Saharan countries. Due to the availability of the data, the analyzed time period differs for different countries, with 1985 being the oldest data point used, and 2013 the newest. The cluster analysis was conducted using the Ward algorithm and the singlelinkage algorithm. The correlation analysis showed no significant relation between economic growth and income inequalities in analyzed countries. The cluster analysis results show that there is a considerable variety in growth-inequality relationship in sub-Saharan Africa. Angola, with a high average economic growth, had managed to significantly reduce income inequalities, while many other countries saw an inequality increase with only slightly lower growth. There is also no link between clusters' composition and the resources abundance in analyzed countries.
Opis
Słowa kluczowe
Afryka Subsaharyjska , analiza skupień , kraje rozwijające się , nierówności społeczne , wzrost gospodarczy , cluster analysis , developing countries , economic growth , inequalities , sub-Saharan Africa
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 47(3)/2016, s. 322–333