Interakcje pomiędzy poziomem życia a innowacyjnością w aspekcie regionalnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Jankowska, Dorota
Majka, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejsze opracowanie jest próbą oceny poziomu innowacyjności oraz poziomu życia mieszkańców w poszczególnych województwach Polski w latach 2007 i 2016. Wykorzystano do tego celu taksonomiczną metodę wzorca rozwoju Hellwiga, która pozwoliła na ustalenie syntetycznych wskaźników, na podstawie których wskazano województwa o relatywnie najwyższych i najniższych poziomach analizowanych zjawisk, ustalono także grupy województw o zbliżonym poziomie życia i innowacyjności. Ponadto podjęto też próbę oceny wzajemnych powiazań obu rankingów województw. Wartości cech diagnostycznych potrzebnych do przeprowadzenia stosownych obliczeń pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS.
This study is an attempt to assess the level of innovation and the standard of living of residents in individual voivodships of Poland in 2007 and 2016. A taxonomic method of Hellwig’s development pattern was used for this purpose, which allowed to establish synthetic indicators on the basis of which voivodships with the relatively highest and lowest levels analyzed were identified phenomena. As well as this, groups of voivodships with a similar level of living and innovation were established. In addition, an attempt was made to evaluate the mutual ties of both rankings of voivodships. The values of diagnostic features needed to perform the relevant calculations come from the Local Data Bank of the Central Statistical Office.
Opis
Słowa kluczowe
innowacyjność , poziom życia , analiza taksonomiczna , innovativeness , standard of living , taxonomic analysis
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 58(2)/2019, s. 218–230