Základné zásady trestnej zodpovednosti

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Ferenčíková, Simona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor artykułu koncentruje się na analizie podstawowych zasad prawa karnego materialnego, na których zbudowane jest pojęcie odpowiedzialności karnej. Omawia poszczególne zasady, czyli zasadę odpwiedzialności za naruszenie nietykalności osob, zasadę nullum crimen sine lege oraz zasadę ne bis in idem. Określa ich naturę oraz zwraca uwagę na ich znaczenie legislacyjne.
The author of the article focused on the analysis of the basic principles of substantive criminal law, in which is built the concept of criminal liability. The principles collectively entitled as the principles of criminal responsibility include the principle of responsibility only in the meaning of culpable illegal activities, the principle of natural persons responsibility, the principle of nullum crimen sine lege and the principle of ne bis in idem. Characterized by nature of the principles, the author has pointed on their cognitive, application, interpretative and a legislative importance.
Opis
Słowa kluczowe
zasady , odpowiedzialność , karny , the basic , principles , criminal , responsibility
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 19/2016, s. 36–49