Институциональная система трансформации переходной экономики

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Tkach, Anatoliy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Институциональные трансформации в экономике Украины рассматриваются как основа ее цивилизационного развития. Выдвинута идея о том, что для обеспечения преобразований в экономике нужно способствовать формированию системы институтов. К главным составляющим институциональной системы трансформации экономики отнесены: институциональные изменения в экономике, спецификации прав собственности, институциональные матрицы траектории развития переходных экономик, нейроэкономические составляющие трансформационных процессов в экономике. Целью исследования является раскрытие сущности и структуры формирования институциональной системы для обеспечения реформ различных составляющих трансформационной экономики. Методы и методология. Формирование институциональной системы трансформационной экономики исследуется на основе теории институциональных изменений и таких институтов рыночной экономики, как прав собственности, теория нейроэкономики. Формирование институциональной системы – это процесс накопления базисных элементов, способных обеспечить появление новых или существенную модернизацию уже существующих институтов. Институциональная система трансформаций представлена как непрерывные неформальные изменения, которые закрепляются в формальной институциональной системе общества в виде правовых актов, норм поведения и институций (организаций), призванных обеспечивать их соблюдение. Наибольшая потребность в новых институтах существует именно в переходной экономике, где формируется институциональная основа перехода к рыночным экономическим отношениям. Институциональный анализ создал условия для разработки нового подхода к проектированию траектории развития национальной экономики на том основании, что формирование определенной институциональной системы определяет траекторию дальнейшего развития экономики государства и мира. Теоретическое исследование должно стать фундаментом государственной политики в сфере управления процессом создания формальных институтов как основы институциональной основы. Это требует определенных уточнений относительно возможного разрыва между задекларированными законодательством правилами и механизмом обеспечения их соблюдения, основой дальнейших исследований.
Przemiany instytucjonalne w gospodarce Ukrainy są uważane za podstawę jej cywilizacyjnego rozwoju. Celem badań jest ukazanie istoty i struktury tworzenia systemu instytucjonalnego, który umożliwiłby przeprowadzenie reform w różnych komponentach gospodarki w okresie transformacji. Kształtowanie się systemu instytucjonalnego gospodarki transformacyjnej badane jest w oparciu o teorię zmian instytucjonalnych, teorię neuroekonomii i takich instytucji gospodarki rynkowej, jak prawa własności. Proces przekształceń instytucjonalnych jest przedstawiany jako ciągłe zmiany nieformalne, które są ustalane w formalnym systemie instytucjonalnym społeczeństwa w postaci aktów prawnych, norm postępowania oraz instytucji (organizacji) mających na celu zapewnienie ich przestrzegania. Największa potrzeba nowych instytucji istnieje właśnie w gospodarce przejściowej, w której tworzy się instytucjonalna podstawa do przechodzenia na rynkowe stosunki gospodarcze. Analiza instytucjonalna stworzyła warunki do opracowania nowego podejścia do projektowania trajektorii rozwoju gospodarki narodowej. Zakłada się, że ukształtowanie się pewnego systemu instytucjonalnego determinuje trajektorię dalszego rozwoju gospodarki państwa i świata. Badania teoretyczne powinny stać się podstawą polityki państwa w sferze zarządzania procesem tworzenia formalnych instytucji.
Institutional transformations in the economy of Ukraine are considered as the basis of its civilizational development. The idea was advanced that, to ensure the transformation in the economy, it is necessary to promote the formation of a system of institutions. The main components of the institutional system of economic transformation are: institutional changes in the economy, specifications of property rights, institutional matrices of the trajectory of the development of transition economies, and the neuroeconomic components of the transformation processes in the economy. The aim of the research is to reveal the essence and structure of the formation of the institutional system for ensuring reforms of various components of the transformational economy. The formation of the institutional system of the transformational economy is investigated on the basis of the theory of institutional changes and such institutions of the market economy as property rights, the theory of neuroeconomics. Formation of the institutional system is the process of accumulation of basic elements capable of providing the appearance of new or substantial modernization of already existing institutions. The institutional system of transformations is presented as continuous informal changes, which are fixed in the formal institutional system of society in the form of legal acts, norms of behavior and institutions (organizations) designed to ensure their observance. The greatest need for new institutions exists precisely in a transitional economy, where the institutional basis for the transition to market economic relations is being formed. Institutional analysis created the conditions for developing a new approach to designing the trajectory of the development of the national economy on the grounds that the formation of a certain institutional system determines the trajectory of the further development of the economy of the state and the world. Theoretical research should become the foundation of the state policy in the sphere of managing the process of creating formal institutions as the basis of the institutional framework. This requires certain clarifications regarding the possible gap between the rules declared by the legislation and the mechanism for ensuring their compliance, the basis for further research.
Opis
Słowa kluczowe
instytucje , zmiany instytucjonalne , ramy instytucjonalne , transformacja , neuroekonomia , институциональные изменения , институциональная система , трансформация , нейроэкономика , institutions , institutional changes , institutional framework , transformation , neuroeconomics
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 56(4)/2018, s. 299–312