Udział społeczności żydowskiej w odbudowie życia gospodarczego Dolnego Śląska w latach 1945–1949

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Merta-Staszczak, Adriana
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Odbudowa życia społeczności żydowskich po wojennej traumie na Ziemiach Zachodnich wpisała się w potrzebę rekonstrukcji i uruchomienia zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych będących priorytetem w rozwoju państwa. Osiedlający się na Dolnym Śląsku Żydzi skupiali się w powstających komitetach, których głównym zadaniem była opieka nad repatriantami oraz ich aktywizacja zawodowa (produktywizacja). W artykule został przedstawiony proces zatrudniania dolnośląskich Żydów w przemyśle państwowym, tworzenia spółdzielni i warsztatów indywidualnych, które stanowiły istotny element odbudowy gospodarczej tego regionu.
Rebuilding the life of Jewish communities after the trauma of World War II in the Western Territories was the part of reconstruction and launching industrial plants which were a priority in the development of the state. Jews settling in Lower Silesia gathered in the emerging committees, whose main task was to care for the repatriates and their professional activation (productivization). The article presents the process of employing Lower Silesian Jews in state industry, creating cooperatives and individual workshops, as an essential element economic reconstruction of this region.
Opis
Słowa kluczowe
historia , Dolny Śląsk , Wojewódzki Komitet Żydowski , przemysł , odbudowa gospodarcza , history , Lower Silesia , Provincial Jewish Committee , industry , economic reconstruction
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 2(23)/2022, s. 38–57