Narodziny prawa socjalnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Danowska-Prokop, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kapitalistyczny porządek społeczno-ekonomiczny wyrastał z oświeceniowego indywidualizmu, z wolności działania jednostki. Idea wolności odnosiła się jednocześnie do wolności osobistej, własności prywatnej i wolności gospodarowania. Zgodnie z tą koncepcją państwo nie powinno ingerować w gospodarkę, a tym bardziej w sferę socjalną. Jednak dziewiętnastowieczne realia życia społeczno-gospodarczego odbiegały od „idealistycznych” założeń i dlatego pojawiały się głosy domagające się skorygowania niedoskonałości kapitalistycznego systemu produkcji, co wymusiło nie tylko rozwój prawa socjalnego, ale także rozbudowę socjalno-ekonomicznych kompetencji państwa.
The capitalist socio-economic order grew out of the Enlightenment individualism, with the freedom of action of the unit. Idea of freedom referred both to personal freedom, private property and freedom of management. According to this concept the state should not interfere in the economy, especially in the social sphere. However, the realities of the nineteenth-century social and economic life differed from the idealistic assumptions and, therefore there were voices opting for a fairer distribution of manufactured goods, which in turn necessitated the development of social legislation, and socio-economic development of the competence of the state.
Opis
Słowa kluczowe
państwo , ubezpieczenia społeczne , liberalizm , state , social law , freedom
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 51(3)/2017, s. 133–141