Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne jako determinanta rozwoju MSP

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kaliszczak, Lidia
Pawłowska-Mielech, Jadwiga
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu podjęto zagadnienie określenia stanu rozwoju MSP w Polsce oraz ich konkurencyjności w aspekcie stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na tle krajów UE dokonano charakterystyki małych i średnich przedsiębiorstw oraz analizy stopnia ich cyfryzacji. Oceniając perspektywę rozwoju MSP w Polsce przez pryzmat stosowanych nowoczesnych technologii ICT można stwierdzić, że jakkolwiek we wszystkich analizowanych wskaźnikach dotyczących przedmiotowej analizy, przedsiębiorstwa charakteryzowały niższe wartości w porównaniu do UE, to jednak zaobserwowano tendencję wzrostową procesów cyfryzacji.
The paper is an attempt to determine the state of development in Poland’s SMEs and their degree of competitiveness regarding the use of modern ICT facilities. A characteristic description of SMEs as well as the analysis of their levels of digitization was undertaken, comparing them with other EU member countries. The analysis concerning the perspectives of development of Poland’s SMEs revealed an upward trend in the digitization processes, despite the fact that all indicators covered in the analysis have indicated that Poland’s SMEs attained characteristically lower values, compared to EU member countries.
Opis
Słowa kluczowe
małe i średnie przedsiębiorstwa , innowacje , konkurencyjność , technologie informacyjne i komunikacyjne , small and medium enterprises , innovations , competitiveness , Information and Communication Technologies (ICT)
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 58(2)/2019, s. 129–140