Nawyki komunikacyjne cyfrowych odbiorczyń zamieszkujących mniejsze miejscowości. Przyczynek do badań historyczno-medioznawczych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Kinal, Jarosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych w 2019 i 2020 r., które miały odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób, z jaką intensywnością i w jakich okolicznościach następuje percepcja treści medialnych przez użytkowniczki mediów cyfrowych zamieszkujące mniejsze miejscowości. Z przeprowadzonej analizy wynika, że założone hipotezy dotyczące rosnącej roli mediów społecznościowych oraz źródeł internetowych się potwierdziły. Co istotne, w opinii respondentów również media tradycyjne, tj. radio i telewizja, stanowią cenne źródło informacji i rozrywki dla kobiet, których możliwości partycypacji w kulturze są ograniczone ze względu na miejsce zamieszkania. Z przeanalizowanych danych wynika również, że tradycyjną telewizję linearną, niekiedy nazywaną programową, zastępuje telewizja strumieniowa, choć – jak zaznaczają respondentki – wciąż najwygodniejszym urządzeniem odbiorczym pozostaje telewizor. Podobne do wyników ogólnopolskich są również wyniki słuchalności radia. Niewielki odsetek czytelniczek prasy codziennej i czasopism jest obserwowany w badaniach czytelnictwa na poziomie ogólnopolskim, w szczególności w badanej grupie wiekowej. Interesującym zjawiskiem jest wykazane w trakcie badań przywiązanie respondentek do czytelnictwa prasy podczas wyjazdów lub urlopów. Zaprezentowane dane mają charakter badań wstępnych.
The aim of the article is to present the results of research conducted in 2019 and 2020 to answer the question of how, with what intensity and under what circumstances the perception of media content by digital natives living in smaller towns occurs. The analysis shows that the assumed hypotheses regarding the growing role of social media and internet sources have been confirmed. Importantly, in the opinion of the respondents, also the traditional media, i.e. radio and television, are a valuable source of information and entertainment for women whose opportunities to participate in culture are limited by their chosen place of residence. The analyzed data also shows that traditional linear television, sometimes referred to as programmed television, is being replaced by streaming services, although, as the respondents point out, the most convenient receiving device is still a television set. The results of radio listenership are also similar to the national results. A small percentage of readers of the daily press and magazines is also a nationwide trend, especially in the studied demographic, although attachment to reading the press during trips or holidays is an interesting phenomenon that is currently the object of in-depth description in the extended research conducted by the author. The presented data are preliminary studies necessary to expand and discuss future methods and goals.
Opis
Słowa kluczowe
digitalni tubylcy , kobiety , mniejsze miejscowości , badania ilościowe , użytkowanie mediów , konsumpcja mediów , digital natives , women , smaller towns , quantitative research , media use , media consumption
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 2(23)/2022, s. 135–146