Employee compensation as a function of the sectoral structure of the economy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Szczepańska-Przekota, Anna
Hadław, Maciej
Bochenek, Magdalena
Przekota, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Employee compensation is the factor that determines the directions of economic development. Yet, at the same time, the structure of the economy influences employee compensation. Due to the importance of the structure of the economy, the purpose of the paper is to examine the structure factors that influence compensation in the EU Member States in the period 2013–2020. In particular, it investigates the importance of traditional and modern economic structures for employee compensation. In the paper, a multi-level analysis was applied. The research showed that the systematic transformation of the economy towards modern branches in favour of the traditional ones caused an increase of compensation. This is an alternative result in relation to some observations in the subject literature, where it is often emphasized that robotisation and AI cause an increase in unemployment and a decrease in employee compensation. On the other hand, it is impossible to completely replace the traditional sectors. Hence, the most appropriate direction seems to be a gradual increase in efficiency in underdeveloped sectors of the economy without abandoning them entirely.
Wynagrodzenia pracowników są czynnikiem, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarczego. Jednocześnie można stwierdzić, że struktura gospodarki wpływa na wynagrodzenia pracowników. Ze względu na znaczenie struktury gospodarki, celem artykułu jest zbadanie czynników struktury wpływających na wynagrodzenia w krajach członkowskich UE w latach 2013–2020. W szczególności zbadano znaczenie tradycyjnych i nowoczesnych struktur gospodarczych dla wynagrodzeń. W pracy zastosowano analizę wielopoziomową. Badania wykazały, że systematyczna transformacja gospodarki w kierunku nowoczesnych gałęzi kosztem tradycyjnych spowodowała wzrost wynagrodzeń. Jest to wynik alternatywny w stosunku do niektórych obserwacji literaturowych, gdzie często podkreśla się, że wykorzystanie robotyzacji i sztucznej inteligencji powoduje wzrost bezrobocia i spadek wynagrodzeń pracowników. Z drugiej strony, całkowite zastąpienie tradycyjnych sektorów jest niemożliwe ze względu na ich znaczenie. Stąd najwłaściwszym kierunkiem wydaje się być stopniowe zwiększanie efektywności w słabo rozwiniętych sektorach gospodarki, bez ich całkowitego porzucania.
Opis
Słowa kluczowe
compensation of employees , economy , determinants , multi-level analysis , wynagrodzenia pracowników , gospodarka , determinanty , analiza wielopoziomowa
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 72(4)/2022, s. 5-25