Istota tajemnicy ubezpieczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za jej naruszenie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Wysocka, Izabela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tajemnica ubezpieczeniowa jest instytucją prawa publicznego, która wprowadzona została do systemu prywatnego. Celem tej instytucji jest ochrona gwarancji konstytucyjnych, takich jak prawo do prywatności, a także stanowi ochronę dóbr osobistych człowieka. Z tego faktu rodzi się szeroka odpowiedzialność podmiotu za naruszenie tajemnicy ubezpieczeniowej. Dopatrywać się można odpowiedzialności cywilnej jako naruszenia umownego oraz odpowiedzialności deliktowej. Ponadto podmiot zobowiązany do zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej, który narusza ten obowiązek, może być dotknięty odpowiedzialnością karną, której podstawa znajduje źródło w kilku ustawach. Warto również zaznaczyć rolę odpowiedzialności administracyjnej, w której naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy jest traktowane jako delikt administracyjny. Z uwagi na powyższe istotą tajemnicy ubezpieczeniowej jest zapewnienie ochrony na gruncie prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego.
Insurance secrecy is a public law institution that has been introduced to the private system. The purpose of this institution is to protect constitutional guarantees such as the right to privacy, and also to protect human rights. This fact gives rise to the entity’s broad liability for breach of insurance secrecy. You can see civil liability as a contractual breach and tort liability. In addition, the entity obliged to maintain insurance secrecy that violates this obligation may be affected by criminal liability, the basis of which is found in several acts. It is also worth highlighting the role of administrative responsibility, in which a breach of the obligation of confidentiality is treated as an administrative tort. Due to the above, the essence of insurance secrecy is to provide protection under civil, criminal and administrative law.
Opis
Słowa kluczowe
tajemnica zawodowa , tajemnica ubezpieczeniowa , zakład ubezpieczeń , odpowiedzialność cywilna , odpowiedzialność karna , odpowiedzialność administracyjna , delikt administracyjny , odpowiedzialność pracownika , dobra osobiste , ochrona dóbr osobistych , professional secrecy , insurance secrecy , insurance company , civil liability , criminal liability , administrative liability , administrative tort , employee liability , personal rights , protection of personal rights
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (33) 2021, s. 227–240