Dydaktyka filozofii przyrody - Cohousing

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Mazur-Pączka, Anna
Podolak-Machowska, Agnieszka
Kostecka, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Opisano rolę filozofii przyrody jako przedmiotu humanizującego. Celem opracowania było także zwrócenie uwagi na cohausing jako zjawisko sprzyjające budowaniu zrównoważonego rozwoju. Zagadnienie to zaproponowano jako temat rozpoczynający rozważania (w ramach przedmiotu „Filozofia przyrody”) prowadzące do akceptacji retardacji tempa przekształcania zasobów przyrodniczych. Przy użyciu ankiety zbadano stosunek wybranych grup studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego do idei cohausingu.
The role of "Philosophy of Nature" as a humanizing course was described. The aim of the elaboration was also to draw attention to the phenomenon of cohousing as effective in building sustainable development. The topic (as a part of the subject "Philosophy of Nature") was proposed as a start for considerations leading to the acceptance of the retardation of the rate of natural resources transformation. Using a questionnaire, the knowledge on cohousing was examined among some selected groups of students of the University of Rzeszow. This study may encourage the respondents to rethink the ways of reducing the negative human impact on the natural environment.
Opis
Słowa kluczowe
filozofia przyrody , cohousing , metody aktywizujące , retardacja tempa przekształcania zasobów przyrodniczych , "Philosophy of Nature" , active methods for teaching , retardation of the rate of natural resources transformation
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 20 (2016), s. 137–144