Analiza dynamiki natężenia i kierunków migracji ze słabo rozwiniętych województw Polski na tle kraju w latach 2009–2014

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Surówka, Agata
Działo, Mateusz
Posłuszna, Sabina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tematyka artykułu związana jest z procesami migracji. Stają się one zjawiskami coraz bardziej powszechnymi, wpływającymi m.in. na zmiany w poziomie zaludnienia i rozmieszczeniu przestrzennym ludności. Szczególnego znaczenia zjawisko to nabiera na obszarach charakteryzujących się niskim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, do których zaliczany jest makroregion Polska Wschodnia (województwa: podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie i warmińsko-mazurskie), potocznie określany jako ściana wschodnia, czy Polska B. Jak powszechnie wiadomo, zaliczany jest on do regionów problemowych. Jednym z negatywnych zjawisk, szczególnie dotkliwych w tej części kraju, jest wysoki odsetek osób migrujących. Dodatkowo należy podkreślić, że zdecydowaną część migrujących tutaj stanowią ludzie młodzi. Mając na względzie powyższe uwagi, analiza procesu wydaje się być konieczna i uzasadniona. Przedstawione w artykule zagadnienia pozwoliły zobrazować sytuację w zakresie migracji międzywojewódzkich; pomiędzy województwami Polski. Tekst podzielono na dwie części. W pierwszej opisana została zastosowana metoda badawcza (siatka przepływów), w drugiej natomiast przedstawiono wyniki uzyskane z badań własnych. W związku z tym, że migracje są zjawiskiem złożonym, mającym charakter wieloaspektowy przedstawione w opracowaniu zagadnienia dotyczące procesów migracyjnych w Polsce Wschodniej nie wyczerpują omawianej problematyki. Zastosowane podejście badawcze umożliwiło pozyskać informacje o tendencjach oraz kierunkach przemieszczeń ludności na obszarze Polski w latach 2009–2014. Przeprowadzenie takich badań w ujęciu dynamicznym stworzyło możliwość identyfikacji, oceny i ilościowej analizy występujących prawidłowości. Otrzymane wyniki mogą być źródłem informacji o zmianach i tendencjach demograficzno-społecznych, jakie zaszły na obszarze Polski w badanym okresie.
The subject of the article is connected with the phenomenon of migration. It is becoming more and more popular. It influences the changes regarding employment and spatial arrangement. This phenomenon takes a special meaning in the areas characterized by a low level of social and economic development. These areas include macro-region - Eastern Poland (provinces: Subcarpathia, Podlasie Province, Świętokrzyskie Province, Lublin Province and Warmia-Masuria Province). It is commonly named an eastern wall, or Poland B. As it is commonly known, this macro-region is a problematic one. One of the problems is the phenomenon of migration which is specially severe in this part of the country. What is worth emphasizing is the fact that the substantial part of migrating people are young people. Taking the above into consideration, the analysis of this phenomenon seems to be absolutely necessary and reasonable. The issues presented in the article allowed us to picture the situation regarding interprovincial migration; within the provinces of Poland. The text has been divided into two parts. In the first one, the research method applied has been described (flow net). In the second part, the results of the research have been presented. Considering the fact that migration is a complex phenomenon which is characterized by numerous aspects, the issues presented in the article concerning migration processes in Eastern Poland, do not exhaust the matter entirely. The applied research approach allowed us to work out the answer to the question: What were the tendencies and directions of people’s relocation in the area of Poland between 2009–2014. Conducting this research in the dynamic frame created the opportunity of identification, assessment and analysis of the existing regularities. The results can serve as the source of information about demographic and social changes and tendencies which took place in the area of Poland in the period concerned.
Opis
Słowa kluczowe
migracje , metody ilościowe , Polska Wschodnia , migrations , quantitative method , Eastern Poland
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 51(3)/2017, s. 340–354