Zarzut potrącenia jako podstawa powództwa opozycyjnego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1469)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Olaś, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł omawia problematykę zarzutu potrącenia jako podstawy powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (opozycyjnego) po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Celem opracowania jest naświetlenie podstawowych problemów prawnych wyłaniających się na gruncie regulacji zawartej w art. 840 § 1 pkt 2 in fine k.p.c. oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania w sposób spójny z punktu widzenia przyjętych założeń teoretycznych, a zarazem możliwie przydatny dla praktyki wymiaru sprawiedliwości.
This article discusses the issue of the set-off defense as the basis for an action to limit or cancel the enforceability of an enforceable title after amendments as provided for pursuant to the Act of 4 July 2019 amending the Act – Code of Civil Procedure and some other acts. The purpose of the article is to indicate the basic interpretative issues emerging from the regulations contained in the Article 840 § 1 item 2 of the Code of Civil Procedure which are likely to pose major problems in its practical application and to offer some reasoned proposals for their solution in a manner consistent with theoretical assumptions and at the same time as useful as possible for judicial practice in the civil proceedings.
Opis
Słowa kluczowe
zarzut potrącenia , powództwo opozycyjne , powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności , set-off defense , action to limit or cancel the enforceability of an enforceable title
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 198–212