Potencjalne zagrożenia z przyjęcia wspólnej waluty w Polsce w świetle doświadczeń Hiszpanii i wyników gospodarczych wybranych krajów strefy euro

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Mucha-Leszko, Bogumiła
Twarowska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza empiryczna mająca na celu weryfikację korzyści i zagrożeń rezygnacji z waluty narodowej na rzecz euro, a studium przypadku jest Hiszpania. Gospodarka tego kraju ze względu na potencjał, stadium rozwoju oraz cechy strukturalne, mimo swojej specyfiki może być porównywana z gospodarką Polski. Analiza czynników długookresowego wzrostu gospodarczego Hiszpanii i narastających nierównowag makroekonomicznych wydaje się być dla Polski przydatna w ocenie stanu gospodarki oraz możliwości jej rozwoju w warunkach unii walutowej. Ważną częścią analizy jest ocena wyników gospodarczych Polski w latach 2000–2014 na tle strefy euro, a także Niemiec, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Słowacji z wykorzystaniem jedenastu wskaźników makroekonomicznych. Ocena wyników gospodarczych została przeprowadzona z wyodrębnieniem dwóch okresów czasowych 2000–2007 i 2008–2014 w celu zbadania potencjału rozwojowego krajów strefy euro i Polski w warunkach stabilnej koniunktury gospodarczej i zdolności wychodzenia z kryzysu w latach 2008–2014. Celem artykułu jest ocena zagrożeń dla Polski po przystąpieniu do unii walutowej z punktu widzenia osiągniętej konwergencji gospodarczej i efektów procesów dostosowawczych oraz doświadczeń Hiszpanii. Autorki wychodzą z założenia, że poziom boomu kredytowego wyznacza granicę bezpieczeństwa między korzyściami i kosztami przystąpienia do unii walutowej, na co narażone są przede wszystkim kraje o niższej wydajności pracy i słabsze technologicznie. Konfrontując wyniki gospodarcze Polski z wybranymi krajami strefy euro Autorki poszukują odpowiedzi na trzy pytania: Czy Polska znajduje się już na takim etapie rozwoju, który zapewnia realizację korzyści z unii walutowej? W jakim stopniu dziesięć lat członkostwa w Unii Europejskiej wpłynęło na dostosowanie gospodarki do warunków funkcjonowania w jednolitym rynku wewnętrznym? Czy nie ma zagrożeń utrzymania równowagi makroekonomicznej?
The subject of the paper is the empirical analysis that aims to verify the benefits and threats of sacrificing the national currency for the euro, and the case study is the example of Spain. The economy of this country, as regards its potential, the stage of development and structural features, can be compared to the Polish economy. The analysis of long-term economic growth factors in Spain and growing macroeconomic imbalances seems to be useful for Poland in assessing the economy and development possibilities under conditions of a monetary union. The important part of the analysis is the assessment of Polish economic performance in the period 2000-2014 on the background of the euro area average as well as of Germany, Finland, Greece, Spain, Portugal and Slovakia using eleven macroeconomic indicators. The assessment of economic performance has been carried out in separated two periods: 2000–2007 and 2008–2014 in order to investigate the euro area member states’ and Poland’s development potential under conditions of stable business climate and the ability to recover during 2008–2014. The aim of the paper is to assess the risks for Poland after joining the monetary union from the viewpoint of achieved economic convergence, effects of adjustment process and Spain’s experiences. The Authors assume that the level of the credit boom marks the safety line between benefits and costs of joining the monetary union, and mainly countries with lower labor productivity and technologically weaker are at risk. Comparing the Polish economic performance with selected euro area countries the Authors look for the answers to three questions: Has Poland already reached the stage of development that ensures achieving the benefits of the monetary union? To what extent ten years of membership in the European Union have contributed to the economy adaptation to the functioning under conditions of the single internal market? Are there any threats to the macroeconomic balance maintenance?
Opis
Słowa kluczowe
strefa euro , boom kredytowy , spadek konkurencyjności , skutki kryzysu , euro w Polsce , euro area , credit boom , loss of competitiveness , crisis effects , euro in Poland
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 48(4)/2016, s. 34–45