Identyfikacja czynników ekonomicznych oddziałujących na dynamikę populacji ludzkiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Kozioł, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dokonano identyfikacji najważniejszych determinantów ekonomicznych wpływających na dynamikę kapitału ludzkiego. W pierwszej części przedstawiono alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego, jego strukturę oraz zasady opłacenia. Dalsza część pracy stanowi uszczegółowienie problematyki opłacenia kapitału ludzkiego z punktu widzenia nadrzędnej kwestii jaką stanowi stworzenie warunków do zachowania i zrównoważonego wzrostu kapitału ludzkiego. W trakcie analiz wykazano, że najważniejszymi czynnikami determinującymi dynamikę kapitału ludzkiego jest zapewnienie płacy godziwej drogą odpowiedniej polityki gospodarczej oraz odpowiednich instytucji rynku pracy. Ponadto, ważną kwestią jest konstrukcja odpowiedniego systemu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od płac. Badania wykazały, że jest możliwość ustalenia stawek w sposób umożliwiający skuteczne zabezpieczenie społeczne przy jednoczesnym zachowaniu możliwości pełnego odtworzenia wartości kapitału ludzkiego.
This paper presents the identification of the main economic determinants of the human capital dynamics. The first part is a presentation of the alternative model of human capital, its structure and remuneration. The main part of the article is specification of a process of human capital remuneration from the point of view of the conditions for the preservation and sustainable development of human capital. Analysis showed that the most important factors determining the dynamics of human capital are the ones which assure the fair wages. Especially, the appropriate economic policy and the relevant labor market institutions. In addition, an appropriate system of social insurance and payroll tax is important. Studies have shown, that it is possible to set the rates in such a way to enable effective social protection while allowing full restoration of human capital.
Opis
Słowa kluczowe
kapitał ludzki , dynamika populacji , wynagrodzenie , instytucje ekonomiczne , human capital , population dynamics , remuneration , economic institution
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 38(2)/2014, s. 240–252