Nowoczesne samorządy potrzebują mediów społecznościowych? O wykorzystywaniu nowych mediów przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa śląskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Kornacka-Grzonka, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przeanalizowano internetowe kanały komunikacyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w 2023 r. Głównym celem było ukazanie, w jakim stopniu jednostki samorządu terytorialnego korzystają z nowych mediów i jak radzą sobie z wykorzystaniem ich potencjału, a także, czy prasa samorządowa zostaje wyparta z lokalnych rynków medialnych. Za pomocą ilościowej i jakościowej analizy zawartości stwierdzono, że głównymi kanałami komunikacyjnymi samorządów są Facebook oraz prasa samorządowa. Pozostałe media społecznościowe (YouTube, Instagram czy Twitter) mają charakter wyraźnie wielkomiejski. Władze samorządowe nie wykorzystują potencjału nowych mediów; treści publikowane w mediach społecznościowych nie są interaktywne, nie zachęcają do debaty, a tym samym nie budują społeczeństwa uczestniczącego.
The article analyzes the Internet communication channels of local government units in the Silesian Voivodeship in 2023. The main goal was to show to what extent local government units use new media and how they manage to use their potential. And also whether the local government press is being evaporated from local media markets. Using quantitative and qualitative content analysis, it was found that the main communication channels of local governments are Facebook and local government press. Other social media (YouTube, Instagram or Twitter) are metropolitan. Local authorities do not use the potential of new media; content published on social media is not interactive, does not encourage debate and thus does not build a participatory society.
Opis
Słowa kluczowe
media społecznościowe , władze samorządowe , województwo śląskie , social media , local government units , Silesian Voivodeship
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(21)/2023, s. 66-79