Russian military aggression as a challenge for Ukraine’s agriculture

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Cherevko, Heorhiy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The purpose of this paper is to present the main results of the conducted research on the identified challenges to the agriculture of Ukraine caused by the aggressive Russian military invasion, and the economic assessment of the possibilities of overcoming them. It was assumed that the scale of challenges and the real consequences of the mentioned aggression are astonishing and unique in terms of size and importance, but the actions envisaged and already aimed at overcoming them are fully justified and have adequate financial support. The research methodology was based on the use of a dialectic approach to identify and study the main challenges for agriculture in Ukraine, which are present as a result of the military aggression of the Russians. Within this approach, the method of historical and logical unity was used in the study of socio-economic phenomena in combination with methods of analysis and synthesis, scientific abstraction, induction, systematisation, and generalisation. Studies have shown that Ukraine faces numerous challenges and threats as a result of Russia’s military aggression which has caused enormous damage and losses to the country, both economic and social. Russia’s military aggression against Ukraine shocked the entire civilised world. At the same time, any challenges provide new opportunities. Ukraine will rise with renewed quality and will turn from a country of raw materials into a country of innovations, becoming a country of inventors, entrepreneurs, and people who are able to achieve economic breakthroughs. Ukrainian agriculture was perhaps the worst affected by the war, as a large part of the country’s territory is either under temporary occupation or under direct military clashes. However, in the near future, the development of this industry will become the economic engine for the revival of Ukraine and beyond, which will also have a positive international effect.
Celem artykułu jest przedstawienie głównych wyników przeprowadzonych badań nad zidentyfikowanymi wyzwaniami dla rolnictwa Ukrainy spowodowanymi agresywną inwazją militarną Rosji oraz ekonomiczną oceną możliwości ich przezwyciężenia. Przyjęto założenie, że skala wyzwań i realne konsekwencje wspomnianej agresji są zdumiewające i niepowtarzalne pod względem wielkości i znaczenia, jednak działania przewidziane i już zmierzające do ich przezwyciężenia są w pełni uzasadnione i mają odpowiednie wsparcie finansowe. Metodyka badań polegała na zastosowaniu dialektycznego podejścia do identyfikacji i badania głównych wyzwań dla rolnictwa Ukrainy, jakie mają miejsce w wyniku agresji militarnej Rosjan w tym kraju. W ramach tego podejścia zastosowano metodę jedności historycznej i logicznej w badaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych w połączeniu z metodami analizy i syntezy, abstrakcji naukowej, indukcji, systematyzacji i uogólnienia. Badania wykazały, że Ukraina stoi przed licznymi wyzwaniami i zagrożeniami w wyniku agresji militarnej Rosji, która spowodowała ogromne szkody i straty dla kraju, zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Agresja militarna Rosji na Ukrainę wstrząsnęła całym cywilizowanym światem. Jednocześnie, wszelkie wyzwania dają nowe możliwości. Ukraina może z kraju surowców zmienić się w kraj innowacji, stać się krajem wynalazców, przedsiębiorców, ludzi, którzy zdołali dokonać gospodarczego przełomu. Ukraińskie rolnictwo ucierpiało w wyniku wojny bodaj najbardziej ze wszystkich gałęzi, gdyż znaczna część terytorium kraju znajduje się albo pod czasową okupacją, albo pod bezpośrednimi starciami zbrojnymi. Jednak w niedalekiej przyszłości rozwój tej branży stanie się ekonomiczną lokomotywą ożywienia Ukrainy i poza nią, co będzie miało również pozytywny efekt międzynarodowy.
Opis
Słowa kluczowe
Ukraine , agriculture , war , challenge , Ukraina , rolnictwo , wojna , wyzwanie
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 72(4)/2022, s. 88-102