Zabezpečovacie opatrenia podľa civilného sporového poriadku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Sudzina, Milan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor v článku nazvanom „Zabezpečovacie opatrenia podľa Civilného sporového poriadku” analyzuje problematiku inštitútu zabezpečovacích opatrení nariadených súdom. Cieľom tohto príspevku je podrobne sa zaoberať zriadením a vznikom, zrušením a zánikom zabezpečovacích opatrení. V príspevku je pozornosť venovaná účelu a predpokladom nariadenia zabezpečovacích opatrení, ktoré boli do Civilného sporového poriadku zavedené z dôvodu, že predchádzajúca právna úprava predbežných opatrení podľa Občianskeho súdneho poriadku neumožňovala zriadiť záložné právo za účelom zabezpečenia peňažnej pohľadávky veriteľa.
In the article entitled Safeguard Measures under the Civil Litigation Code, the author analyzes the issue of the institute of safeguard measures ordered by the court. The aim of this article is to deal in detail with the establishment and creation, cancellation and termination of safeguard measures. The article pays attention to the purpose and assumptions of the order of safeguard measures introduced into the Civil Litigation Code because the previous legislation on interim measures under the Civil Procedure Code did not allow the establishment of a lien to secure a creditor’s monetary claim.
Opis
Słowa kluczowe
zabezpečovacie opatrenie , civilné právo procesné , právny poriadok Slovenskej republiky , safeguard measures , civil procedural law , legal order of the Slovak republic
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 372–382