Szacowanie potencjału bioodpadów w przykładowej gminie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Kopeć, Michał
Szewczyk, Wojciech
Badach, Elżbieta
Chwastek, Michał
Dacko, Mariusz
Płonka, Aleksandra
Wojewodzic, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028 stawia cele i zadania również w zakresie zapewnienia selektywnego zbierania bioodpadów od mieszkańców i zwiększenia recyklingu organicznego przez upowszechnianie kompostowania przez mieszkańców bioodpadów „u źródła”. Wytyczne Unii Europejskiej zobowiązują do sprawozdawczości i wskazują na dwie metody pozyskania danych: metodę pośrednią i bezpośrednią (w tym ankietę). Faktyczny pomiar wkładu do procesu recyklingu lub jego materiału wyjściowego nie zawsze jest możliwy, dlatego zwraca się uwagę na otrzymanie wysokiego poziomu wiarygodności danych. W roku 2023 podjęto próbę oszacowania masy bioodpadów i czynników mających na nią wpływ, w oparciu o próbę ankiet w gminie Słomniki. W gminie Słomniki było zarejestrowanych 3689 gospodarstw, z czego 2709 zadeklarowało prowadzenie kompostowania. Uzyskano 30 odpowiedzi grupy osób deklarującej kompostowanie oraz 15 odpowiedzi osób niedeklarujących kompostowania. Przeprowadzone badania ankietowe wskazują na duże zróżnicowanie szacowanej masy wytwarzanych bioodpadów zarówno w grupie w obu grupach. Istnieje duże prawdopodobieństwo niedoszacowania masy bioodpadów na poziomie gminy, obliczone z uwzględnieniem składu morfologicznego i masy wytworzonych odpadów. Niedoszacowanie masy bioodpadów może wynikać z praktyki mulczowania trawy, który to proces deklarowało co najmniej 20% ankietowanych.
National Waste Management Plan 2028 comprises goals and tasks also in the field of selective collection of bio-waste from residents as well as increased organic recycling by promoting composting of bio-waste by residents "at the source". European Union guidelines require reporting and present two methods of obtaining data: indirect and direct (including surveys). Actual measurement of the input or output from the recycling process is not always possible and therefore attention is paid to the high level of confidence in the data. In 2023, an attempt was made to determine the mass of bio-waste and factors which influence it, based on surveys in the Słomniki commune. In the Słomniki commune 3689 farms were established, of which 2709 declared composting activities. There were 30 responses of groups of people declaring composting and 15 responses of people who did not declare composting. Conducted survey researches showed high diversity of estimated mass of bio-waste generated in both groups. There is high probability of underestimating the mass of bio-waste at the municipal level, calculated taking into account the morphological composition and mass of waste generated. The underestimation of the mass of bio-waste may result from grass mulching practices, which were declared by at least 20% of respondents.
Opis
Słowa kluczowe
odpady komunalne , recykling organiczny , sprawozdawczość , ankieta , municipal waste , organic recycling , reporting , survey
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 27, cz. 2 (2023), s. 35-42