Ochrona projektów wynalazczych w ujęciu regionalnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Piekut, Marlena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wielkości rynku projektów wynalazczych w ujęciu regionalnym. Analiza dotyczy trzech projektów wynalazczych, tj. wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych. Obiektem zainteresowania jest Polska w podziale administracyjnym oraz inne kraje europejskie. W pracy przeanalizowano liczbę zgłoszeń i udzielanych praw na wybrane projekty wynalazcze, uwzględniono tempo zmian tych wartości w latach 2004–2011 oraz rodzaje wnioskodawców. W odniesieniu do wzorów przemysłowych ograniczono się jedynie do podania ich liczby w poszczególnych latach, ze względu na brak danych dotyczących liczby wzorów w poszczególnych województwach. W dalszej części artykułu podjęto się interpretacji liczby udzielanych praw wyłącznych w różnych krajach europejskich. Wyliczono średnią liczbę patentów dla okresów 1995–2004 oraz 2005–2011. Województwami najaktywniejszymi w zakresie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych okazały się: mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie i małopolskie, natomiast województwa podlaskie i lubuskie wykazały najmniejsze zaangażowanie w rejestrację nowych rozwiązań. We wszystkich województwach zaobserwowano dodatnią dynamikę wzrostu w liczbie zgłoszeń patentowych i udzielanych patentów, a w większości także w zgłoszeniach wzorów użytkowych. Spada natomiast z roku na rok liczba udzielanych praw ochronnych na wzory użytkowe. Na tle krajów europejskich Polska zajmuje środkowe pozycje w liczbie rejestrowanych projektów wynalazczych. Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyróżniają się Estonia i Słowenia, natomiast prym w Europie wiodą kraje skandynawskie oraz Niemcy i Austria.
The article presents trends in the reporting and recording of inventions, utility models and industrial designs in Poland by region and other EU countries in the years 1995–2011. The data used in the study come from GUS (Poland’s Central Statistical Office) and the World Intellectual Property Organization. The Polish voivodships that are the most active in protecting inventions and utility models include Mazovia, Silesia, Lower Silesia, Greater Poland and Lesser Poland. Podlaskie and Lubuskie Voivodships are the least active. All of the regions experienced a greater number of patent applications, patents granted and utility patents. However, the number of rights protection granted for utility models is decreasing year by year. The most active countries in Europe in terms of patent applications were Estonia, Norway, Iceland and Malta while Germany, the Czech Republic and Finland stand out for their high rate of registering utility models. The least active, on the other hand, were Bulgaria, Portugal, Greece and Romania. The countries that registered the most industrial designs include Germany, Switzerland, and Iceland, while Malta, Lithuania and Cyprus registered the fewest. Poland’s activity in these areas was average.
Opis
Słowa kluczowe
patenty , wzory użytkowe , wzory przemysłowe , przedsiębiorstwa , Unia Europejska , patents , utility models , industrial designs , enterprises , the European Union
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 38(2)/2014, s. 267–282