Tajemnica bankowa i jej ograniczenia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Wierzbowski, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie problematyki tajemnicy bankowej, a w szczególności jej ograniczeń. Konkretnej analizie poddane zostały uprawnienia instytucji rządowych do informacji objętych tajemnicą bankową, a także regulacje międzynarodowe, które tworząc zautomatyzowany sposób ich wymiany, wpływają znacznie na niezawisłość tajemnicy bankowej. Powyższe względy zostały przedstawione na tle ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności klientów instytucji finansowych. Całość rozważań prowadzi do odpowiedzi na pytania, jak duże znaczenie ma współcześnie tajemnica bankowa oraz jak głęboko sięgające jest jej złagodzenie. Badanie zostało oparta na metodzie prawno-dogmatycznej oraz opisowej.
The purpose of the article is to discuss the issues of banking secrecy and in particular its limitations. The powers of government institutions to information covered by banking secrecy as well as international regulations, which create an automated way of exchanging them, significantly affect the independence of banking secrecy. The above prerogatives have been presented against the background of personal data protection and the privacy rights of clients of financial institutions. All considerations lead to the questions: How important is the banking secret today and how deeply is its mitigation? The composition of the study was based on the dogmatic and descriptive method.
Opis
Słowa kluczowe
tajemnica bankowa , instytucja finansowa , komisja nadzoru finansowego , prawo bankowe , FATCA , MCAA , banking secret , financial institution , financial supervision comission , banking law
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (33) 2021, s. 202–215