Kontrola tożsamości użytkowników e-usług wobec rozwoju informatyzacji sektora publicznego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Mendyk-Krajewska, Teresa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Istotnym warunkiem dalszej informatyzacji administracji publicznej oraz bezpiecznej realizacji e-usług jest wygodny i bezpieczny proces weryfikacji tożsamości. Znane, stosowane od lat metody wymagające posiadania poświadczeń materialnych lub znajomości poufnych haseł nie są już wystarczającym zabezpieczeniem, ponadto są odczuwane jako uciążliwe. Korzystne rozwiązanie mogą nieść systemy oparte o mierzalne, unikatowe cechy fizyczne i behawioralne użytkowników. Intensywnie rozwijane techniki biometrycznej weryfikacji stają się coraz bardziej akceptowalne i znajdują zastosowanie w coraz to nowych obszarach. Celem artykułu jest wskazanie dynamicznie rozwijanych technik uwierzytelniania biometrycznego oraz przedstawienie opinii użytkowników Internetu, objętych autorską ankietą, na temat wdrażania i wykorzystania nowych technologii sprawdzania tożsamości.
A convenient and secure process of identity verification is an important condition for further computerization of public administration and secure realization of e-services. . Methods known and used for years which require material credentials or knowledge of confidential passwords are no longer enough protection as well as they are considered to be burdensome. An advantageous solution may lie in systems based on measurable, unique physical and behavioral characteristics of users. Intensively developed biometric verification techniques are becoming more and more acceptable and are used in more and more new areas. The aim of the paper is to indicate dynamically developed biometric authentication techniques and to present the opinions of Internet users covered by the author’s questionnaire on the implementation and use of new identity verification technologies.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo e-usług , uwierzytelnianie , biometria , e-services security , authentication , biometric
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 58(2)/2019, s. 176–187