Emisja głosu w kształceniu nauczycieli (rozważania na marginesie książki Agnieszki Płusajskiej-Otto)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Myszka, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tekst zawiera rozważania na temat kształcenia nauczycieli w zakresie ochrony głosu. Jest także próbą oceny książki Agnieszki Płusajskiej-Otto pt. „Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie” i analizą możliwości wykorzystania jej na zajęciach z emisji i higieny głosu prowadzonych na kierunkach nauczycielskich studiów wyższych. W podręczniku bardzo mocno akcentowana jest zależność jakości naszego głosu od kondycji ciała i emocji (napięcia mięśniowe). Praktyka (ćwiczenia) zdecydowanie dominuje tu nad rozważaniami teoretycznymi, co jest ogromną zaletą publikacji, która może stać się zarówno podstawą samokształcenia, jak i podstawą zajęć z emisji głosu na uczelniach kształcących przyszłych nauczycieli.
The text contains thoughts about teacher education as regards protection of their voice. It is also an attempt to appraise the book written by Agnieszka Płusajska-Otto entitled ‘Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie’ [Textbook on Working with Voice. Exercises and Hints for These Who Have Public Appearances] and it is an analysis of its possible use during vocal emission and hygiene classes attended by students of the higher education studies for teachers. The textbook emphasises strongly dependence of the quality of our voice on the condition of our body and emotions (muscular tensions). Practice (exercises) dominate here over theoretical deliberations, which is a great advantage of the publication that may be used as a basis for self-education as well as a basis for voice emission classes at teacher colleges/universities.
Opis
Słowa kluczowe
emisja głosu , ortofonia , artykulacja , fonacja , postawa ciała , vocal emission , orthophony , articulation , phonation , body posture
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 5. W obliczu emocji, s. 176–186