Strengths and weaknesses in the operation of administrative law

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kasprzak, Sylwester
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The specific quality of the law applied in administration is its power of authority. No specialist in administrative law has a problem with it, however lawyers representing other branches of law have some ungrounded doubts regarding the structure of administrative law. It should be emphasized that the quality of the administration’s operation is not determined by possible inspections or by compliance with the law. Above all, it depends on the officers themselves, their awareness and responsibility for carrying out public tasks. Before they start their work, officers should know the catalogue of ethical rules related to the performance of tasks and duties of an institution or the office. Law-making by its nature is a long-lasting process and should proceed slowly, as it is impossible to create effective legal norms in a short time only because a given sphere is not sufficiently regulated. The legislative process in our Polish parliament is extremely fast-paced as a result of which the law is imperfect. On the one hand, administrative law is weak because there is no code of material and systemic law, on the other hand, the strength of the legal system lies in its character, i.e. its power of authority.
Cechą specyficzną prawa, które służy funkcjonowaniu administracji, jest władztwo. Żaden administratywista nie ma z tym problemu, za to z kolei inni prawnicy, którzy są reprezentantami innych gałęzi prawa, mają jakieś nieuzasadnione wątpliwości co do konstrukcji prawa administracyjnego. Należy podkreślić, że o jakości działania administracji nie decyduje możliwość przeprowadzenia kontroli czy przestrzeganie prawa. Nade wszystko zależy to od samych urzędników, ich świadomości i odpowiedzialności za realizację zadań publicznych. Urzędnik, zanim przystąpi do pracy, powinien znać katalog zasad etycznych wykonywania zadań i obowiązków organu lub urzędnika. Stanowienie prawa jest z natury długofalowym procesem i powinno dokonywać się powoli. Nie można w krótkim czasie tworzyć norm prawnych jedynie dlatego, że dana dziedzina nie jest dostatecznie uregulowana. W naszym polskim parlamencie proces legislacyjny tworzenia prawa jest tak błyskawiczny, a to powoduje, że prawo jest niedoskonałe. Z jednej strony prawo administracyjne jest w swym systemie słabe, gdyż nie ma kodeksu prawa materialnego i ustrojowego, a z drugiej strony siła tego systemu prawa leży w tym, że jest ono o charakterze władczym.
Opis
Słowa kluczowe
administration , administrative rights , power , legislative errors , administracja , prawa administracyjne , władztwo , błędy legislacyjne
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 72–92