Wybrane aspekty funkcjonowania organizacji pożytku publicznego w społeczeństwie obywatelskim na przykładzie województwa podkarpackiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Jamroży, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka funkcjonowania podkarpackich organizacji pożytku publicznego (opp) w zakresie współpracy międzysektorowej oraz finansowania ich działalności. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem techniki CATI (N=368), uwzględniając wąskie rozumienie pojęcia społeczeństwa obywatelskiego, które jest tłem działań analizowanych Non Governmental Organizations (NGO’s). Głównym problemem organizacji pożytku publicznego w województwie podkarpackim wydaje się bierność tych podmiotów, która przejawia się w koncentracji na pozyskiwaniu finansów ze źródeł publicznych oraz od prywatnych darczyńców, a nie na aktywnym poszukiwaniu źródeł dochodu, np. poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej czy pobieranie dopłat do świadczonych usług. Również formy współpracy podejmowane przez opp z I i II sektorem sugerują zogniskowanie uwagi ich liderów na otrzymywaniu pieniędzy, a nie na wspólnych działaniach na rzecz społeczności, wykorzystywaniu wolontariatu pracowniczego czy braniu czynnego udziału w konsultacjach prowadzonych przez władze rządowe i samorządowe. Podjęta została próba rozwiązania problemu, która opiera się na założeniu, że organizacje pożytku publicznego zlokalizowane w województwie podkarpackim powinny poprzez swoje działania wpisywać się w liberalną koncepcję społeczeństwa obywatelskiego. Pozwoliłoby to nie tylko na zaktywizowanie sektora, co przyczynić by się mogło także do uaktywnienia mieszkańców województwa podkarpackiego. Mogłoby to stanowić podstawę do tworzenia się silnego społeczeństwa obywatelskiego, które nie byłoby tylko biernym obserwatorem zdarzeń politycznych i społecznych, lecz aktywnym aktorem życia publicznego.
The purpose of this article is to present the functioning of Subcarpathian public benefit organizations (pbo) in the field of cross-sectoral cooperation and financing of their activities. This has been done on the basis of CATI research (N = 368), taking into account the narrow understanding of the concept of civil society, which is the background for the activities of the analyzed NGO's. The main problem of public benefit organizations in the Subcarpathian Voivodeship seems to be the passivity of these entities, which manifests itself in focusing on obtaining finance from public sources and from private donors, and not on the active search for sources of income e.g. by running own business or charging fees for services. Also, the forms of cooperation undertaken by the public benefit organizations with primary and secondary sectors suggest that their leaders focus their attention on receiving money, and not on joint activities for the benefit of the community, the use of employee volunteering or taking an active part in consultations conducted by central and local authorities. An attempt was made to solve the problem, which is based on the assumption that public benefit organizations located in the Subcarpathian Voivodeship should, through their actions, fit into the liberal concept of civil society. This would not simply enable the sector itself to be activated, which could also contribute to the activation of the inhabitants of the Subcarpathian Voivodeship. This could provide the basis for the creation of a strong civil society, which not only would be a passive observer of political and social events, but also an active stakeholder in public life.
Opis
Słowa kluczowe
organizacje pozarządowe , współpraca międzysektorowa , społeczeństwo , administracja publiczna , dywersyfikacja źródeł dochodu , NGO’s , cross-sectoral cooperation , society , public administration , diversification of income sources
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 3(16)/2020, s. 156–175