Consumption Megatrends in the Conditions of Globalization

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Zalega, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Globalisation is one of the challenges at the turn of the 20th and 21st centuries. This notion is used in everyday life and may be considered from different points of view, because globalisation is a process relevant to and significantly affecting various aspects of human existence. Globalisation processes determine the changes in the system of consumer values. Globalisation of consumption is also treated as both a cause and a result of changes in consumer behaviour on the market. It involves a spread and extension of the product offer promoted on the global market, leading to convergence of consumption patterns and purchase and consumption behaviours in different parts of the world. Societies in developing countries relatively quickly adopt patterns that emerge in developed countries, often at the expense of their local cultural identities. This article aims to reveal the relationship between globalisation processes and the market behaviour of today’s consumers. The study contains a purely theoretical analysis of the processes of consumption globalisation. In view of the requirements concerning its length, imposed by the journal, the first part of the paper concentrates solely on discussing the key determinants of globalisation as well as mechanisms and manifestations of consumption globalisation processes. Further, the focus is on consumption megatrends emerging in the era of globalisation and the Internet.
Globalizacja jest jednym z wyzwań przełomu XX i XXI wieku. Jest to pojęcie, które funkcjonuje w życiu codziennym, które można rozpatrywać z różnych punktów widzenia, gdyż jest to proces dotyczący różnych aspektów ludzkiej egzystencji i w istotny sposób na nią wpływający. Zasadniczy wpływ na zmiany układu wartości konsumpcyjnych mają procesy globalizacji. Globalizacja konsumpcji jest przy tym traktowana zarówno jako przyczyna jak i skutek zmian zachowań konsumentów. Globalizacja konsumpcji polega na upowszechnieniu i rozszerzeniu oferty produktów lansowanych na rynku globalnym, co prowadzi do ujednolicenia się wzorców konsumpcji, zachowań nabywczych i konsumpcyjnych w różnych częściach świata. Społeczeństwa krajów rozwijających się stosunkowo szybko przyjmują wzorce ukształtowane w rozwiniętych państwach, często kosztem utraty lokalnej tożsamości kulturowej. Celem artykułu jest ukazanie zależności między procesami globalizacji a rynkowymi zachowaniami współczesnych konsumentów. Opracowanie ma wyłącznie charakter teoretycznych rozważań na temat procesów globalizacji konsumpcji. Z uwagi na wymogi objętościowe czasopisma, w pierwszej części opracowania skoncentrowano się wyłącznie na omówieniu najważniejszych uwarunkowań rozwoju globalizacji oraz mechanizmów i przejawów procesów globalizacji konsumpcji. W dalszej części artykułu uwagę skoncentrowano na makrotrendach konsumenckich powstałych w epoce globalizacji i Internetu.
Opis
Słowa kluczowe
globalisation , consumption , megatrends , consumer behaviour , globalizacja , konsumpcja , makrotrendy , zachowania konsumentów
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 47(3)/2016, s. 53–69